Всички 54 действия от стартирания през 2015 г. план вече приключиха или в момента се изпълняват. Това ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Европа, за модернизиране на нейната икономика и промишленост, за да се създадат работни места, да се опази околната среда и да се създаде устойчив растеж.

Европейската комисия публикува обстоен доклад за изпълнението на плана за действие за кръговата икономика, приет от нея през декември 2015 г. В доклада се представят основните резултати от изпълнението на плана за действие и се очертават настоящите предизвикателства, които трябва да се преодоляват, за да се проправя пътят към неутрална по отношение на климата, конкурентоспособна кръгова икономика, в която натискът върху природните и сладководните ресурси, както и върху екосистемите, се свежда до минимум. Заключенията от доклада ще бъдат обсъдени на годишната конференция на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика, която ще се състои на 6 и 7 март в Брюксел.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Кръговата икономика е от ключово значение, за да се зададе устойчива посока на нашата икономика и да се постигнат глобалните цели за устойчиво развитие. Докладът показва, че Европа има водеща роля като пионер за останалата част на света. Същевременно предстои да се направи още много, за да се гарантира повишаване на благосъстоянието ни в пределите на нашата планета и затваряне на кръга, така че да не разхищаваме ценните ресурси.“

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, добави: „Този доклад е много окуражаващ. Той показва, че Европа е на прав път, като стимулира инвестиции и създава работни места и нови предприятия. Бъдещият потенциал за устойчив растеж е огромен и Европа наистина е най-доброто място, в което екологосъобразна дейност може да се осъществи. Този успех е резултат от взаимодействието на европейските заинтересовани страни и вземащи решения.“

Преминаване от линейна към кръгова икономика

Три години след като беше приет, може да се счита, че планът за действие за кръговата икономика е изцяло изпълнен. Неговите 54 действия вече приключиха или в момента се изпълняват. Съгласно доклада изпълнението на плана за действие за кръговата икономика ускори прехода към кръгова икономика в Европа, който на свой ред е помогнал на ЕС отново да поеме по пътя на създаване на работни места. През 2016 г. в сектори, които са от значение за кръговата икономика, бяха заети повече от четири милиона работници, което представлява увеличение с 6 % в сравнение с 2012 г.

Кръговата икономика откри също така нови възможности за бизнес, доведе до нови бизнес модели и до развитието на нови пазари във и извън ЕС. През 2016 г. дейности в рамките на кръговата икономика (например ремонт и поправки, повторно използване или рециклиране) генерираха добавена стойност в размер на близо 147 милиарда евро и мобилизираха инвестиции в размер на 17,5 милиарда евро.

Стратегия на ЕС за пластмасите

Стратегията на ЕС за пластмасите в кръговата икономика е първата общоевропейска политическа рамка, при която се приема подход, основан на жизнения цикъл в зависимост от специфичните материали, за да се интегрират проектирането, използването, повторната употреба и рециклирането на продукти, съобразени с кръговата икономика, във веригите на стойността в сектора на пластмасите. Стратегията очертава ясна визия с количествено измерими цели на равнището на ЕС, за да бъдат, наред с другото, всички пластмасови опаковки, пуснати на пазара на ЕС, годни за рециклиране или повторно използване до 2030 г.

За стимулиране на пазара за рециклирани пластмаси Комисията стартира кампания за доброволни ангажименти във връзка с рециклираните пластмаси. 70 дружества вече са поели такива ангажименти, което ще увеличи пазара за рециклирани пластмаси с поне 60 % до 2025 г. Има обаче все още разминаване между търсенето и предлагането на рециклирани пластмаси. За да бъде разрешен този проблем, Комисията инициира Алианса за кръгова употреба на пластмасите на ключови заинтересовани страни от сектора, които доставят и използват рециклирани пластмаси.

Правилата относно пластмасовите изделия за еднократна употреба и риболовните уреди‚ насочени към десетте изделия, които се срещат най-често по плажовете на ЕС, поставят ЕС начело на глобалната борба с морските отпадъци. Мерките включват забрана на изделия за еднократна употреба, изработени от пластмаси (например сламки и прибори за хранене), за които има алтернативна материали, както и на разградима при окисляване пластмаса, и предлагат действия по отношение на други аспекти, като например цели за намаляване на потреблението, изисквания за проектирането на продуктите и схеми за разширена отговорност на производителя.

Иновации и инвестиции

За да се ускори преходът към кръгова икономика, е от съществено значение да се инвестира в иновации и да се подкрепи приспособяването на промишлената база на Европа. През периода 2016—2020 г. Комисията увеличи усилията си в двете посоки, като отпусна публични средства в общ размер на повече от 10 милиарда евро за прехода.

С цел стимулиране на допълнителни инвестиции платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика разработи препоръки за подобряване на финансовата осъществимост на проекти за кръговата икономика, за съгласуване на дейностите по финансиране и за обмен на добри практики. Платформата ще работи заедно с Европейската инвестиционна банка за предоставяне на финансова помощ и използване на полезните взаимодействия с плана за действие относно финансирането на устойчивия растеж.

Превръщане на отпадъците в ресурси

Надеждни и ефикасни системи за управление на отпадъците са важен градивен елемент на кръгова икономика. С цел модернизиране на системите за управление на отпадъците в Съюза, през юли 2018 г. влезе в сила преразгледана законодателна рамка за отпадъците. Тя обхваща, наред с другото, нови амбициозни коефициенти на рециклиране, изясняване на правния статут на рециклираните материали и засилени мерки за предотвратяване и управление на отпадъците, включително за морските отпадъци, хранителните отпадъци и продуктите, съдържащи суровини от изключителна важност.

Проектиране на продукти и производствени процеси, съобразени с кръговата икономика

Интелигентното проектиране в началото на жизнения цикъл на даден продукт е съществена предпоставка за гарантирането на кръговостта. С изпълнението на работния план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. Комисията допълнително насърчава проектирането на продукти, съобразено с кръговата икономика, както и целите за енергийна ефективност. Мерки за екопроектиране и енергийно етикетиране на различни продукти вече съдържат правила относно изискванията за ефективно използване на материалите, като например наличността на резервни части, възможността за ремонт и поправка и улесняването на обработката на излезлите от употреба продукти. В специален работен документ на своите служби Комисията анализира също така своите политики по отношение на продуктите, за да се подкрепят кръговите, устойчиви продукти.

Повече права за потребителите

Преходът към по-кръгова икономика изисква активното участие на гражданите, които трябва да променят своите модели на потребление. Разработените от Комисията методи за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда и организационния отпечатък върху околната среда дават възможност на дружествата да направят надеждни и съпоставими твърдения за екологосъобразност, а на потребителите — да направят информиран избор.

Силно участие на заинтересованите страни

Участието на заинтересованите страни е от жизненоважно значение за прехода. Системният подход на плана за действие предоставя на публичните органи, стопанските и социалните субекти и гражданското общество рамка за ориентир, за да насърчават междусекторни партньорства и партньорства по веригите на стойността. Ролята на Комисията в ускоряването на прехода и като водеща сила в международните усилия за осъществяване на кръговата икономика беше призната и на Световния икономически форум през 2019 г., на който Комисията получи наградата за кръговата икономика в категорията на публичния сектор.

Настоящи предизвикателства

Кръговата икономика вече е необратима глобална тенденция. Трябва обаче още много да се работи за разширяване на мерките на равнището на ЕС и в световен мащаб, за пълно затваряне на кръга и осигуряване на конкурентното предимство, което кръговата икономика предлага за предприятията от ЕС. Необходими са повече усилия за прилагане на преразгледаното законодателство за отпадъците и за развитие на пазари за вторични суровини. Работата, която е започната на равнището на ЕС по някои теми (например химикалите, нетоксичната околна среда, екомаркировката и екоиновациите, суровините от изключителна важност и торовете), трябва да се ускори, ако Европа желае да извлече пълната полза от прехода към кръгова икономика.

Диалогът със заинтересованите страни показва, че може да се проучи включването н