Всички 54 действия от стартирания през 2015 г. план вече приключиха или в момента се изпълняват. Това ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на Европа, за модернизиране на нейната икономика и промишленост, за да се създадат работни места, да се опази околната среда и да се създаде устойчив растеж.

Европейската комисия публикува обстоен доклад за изпълнението на плана за действие за кръговата икономика, приет от нея през декември 2015 г. В доклада се представят основните резултати от изпълнението на плана за действие и се очертават настоящите предизвикателства, които трябва да се преодоляват, за да се проправя пътят към неутрална по отношение на климата, конкурентоспособна кръгова икономика, в която натискът върху природните и сладководните ресурси, както и върху екосистемите, се свежда до минимум. Заключенията от доклада ще бъдат обсъдени на годишната конференция на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика, която ще се състои на 6 и 7 март в Брюксел.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: „Кръговата икономика е от ключово значение, за да се зададе устойчива посока на нашата икономика и да се постигнат глобалните цели за устойчиво развитие. Докладът показва, че Европа има водеща роля като пионер за останалата част на света. Същевременно предстои да се направи още много, за да се гарантира повишаване на благосъстоянието ни в пределите на нашата планета и затваряне на кръга, така че да не разхищаваме ценните ресурси.“

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, добави: „Този доклад е много окуражаващ. Той показва, че Европа е на прав път, като стимулира инвестиции и създава работни места и нови предприятия. Бъдещият потенциал за устойчив