София, 12 септември 2018 г.
На 12 септември 2018 г. по повод на обръщението си за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви:
„Европейците очакват от Съюза да гарантира тяхната безопасност. Ето защо днес Комисията предлага разширяване на задачите на новосъздадената Европейска прокуратура с цел включване на борбата срещу терористичните престъпления. Трябва да сме в състояние да преследваме терористите по наказателен ред по-координирано в целия Съюз. Терористите не познават граници. Не трябва да ставаме неволни техни съучастници поради неспособността си да си сътрудничим.“
Във връзка с идеята, представена за първи път от председателя Юнкер в обръщението му за състоянието на Съюза миналата година, днес Европейската комисия предлага да се засилят функциите на Европейската прокуратура, като ѝ се дадат правомощия за борба срещу трансграничния тероризъм.
Европейски отговор с цел по-успешна борба с трансграничните терористични заплахи
Европейската прокуратура със засилени правомощия ще направи борбата срещу тероризма по-успешна, като запълни съществуващите пропуски:
  • Координираност при разследванията: Понастоящем държавите — членки на ЕС, са компетентни да разследват и преследват по наказателен ред терористични престъпления, но правомощията им са ограничени в националните граници. Европейската прокуратура ще отговаря за разследването и ще ръководи органите на отделните държави членки и агенциите на ЕС, занимаващи се със случаи на тероризъм, засягащи няколко държави членки;
  • Своевременен обмен на информация: Макар че беше постигнат значителен напредък с успешни случаи на трансгранично сътрудничество, обменът на информация по наказателни дела между държавите членки относно разследването и наказателното преследване на терористични престъпления понастоящем все още е твърде бавен. Тази ситуация може да доведе до това някои терористи да не бъдат съдени. Със своята интегрирана структура Европейската прокуратура ще бъде в позицията да получава уникална обща представа за терористичните дейности на територията на всички участващи държави членки. Тя ще има по-широк достъп до информацията от държавите членки благодарение на европейските прокурори, участващи в колегията на Европейската прокуратура, или на европейските делегирани прокурори. Тя ще е в най-добра позиция да събира и споделя информация в целия Съюз, включително с агенциите на ЕС Евроюст и Европол, както и с държави извън ЕС;
  • Съгласуваност на разследванията в различните държави членки: Понастоящем съществува риск терористичните случаи, засягащи няколко държави членки, да бъдат разследвани некоординирано, което излага на риск успеха на наказателното преследване. Европейската прокуратура ще ръководи разследванията централизирано, независимо от това къде са извършени престъпленията, като след това ще осигурява по-добра свързаност между разследването и наказателното преследване. Освен това европейският прокурор със засилени правомощия, като действащо лице на равнището на Съюза, ще следи да не се извършват неефикасни паралелни наказателни преследвания по свързани дела, което често застрашава успешната борба срещу терористичните престъпления.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

 

Снимка от © European Parliament; CC BY-NC-ND 2.0