Европейската комисия отправя покана за изразяване на интерес към тематични партньорства за пилотни междурегионални иновационни проекти, които подкрепят реакцията и възстановяването вследствие на пандемията от коронавируса. Целта на поканата е да се помогне на регионите да оползотворят възможностите, които възникват вследствие на кризата, да развият устойчивост и да надградят екологичната и цифровата трансформация за възстановяване на най- засегнатите сектори, като например здравеопазването и туризма.

Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: Въз основа на предишни успешни подобни пилотни действия за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността на регионално равнище стартирането на тази покана е още един пример за капацитета и готовността на ЕС да подкрепя местните икономики в такива трудни времена.Акцентът върху здравеопазването, туризма, устойчивостта и цифровизацията е в пълно съответствие с приоритетите на Комисията и е необходимият отговор за противодействие на последиците от кризата с коронавируса.

В рамките на тази покана Европейската комисия призовава за заявяване на интерес от страна на транснационални партньорства между регионални органи и други заинтересовани страни като университети, изследователски центрове, клъстери и МСП, които желаят да изпълняват пилотни междурегионални иновационни партньорства, с цел да се улесни търговската реализация и разрастването на междурегионалните иновационни проекти и да се стимулират инвестициите на предприятията.

Поканата ще подкрепя междурегионални партньорства в четири тематични области. Първо, партньорството за разработване на верига за създаване на стойност в областта на медицината е свързано с работа по медицинско оборудване или медицински изделия за справяне с коронавируса на всички равнища по веригата за създаване на стойност, т.е. от идейния замисъл до разпространението. Второ, партньорството в областта на безопасността и управлението на медицинските отпадъци е свързано с темата за кръговата икономика в областта на здравеопазването. Третото партньорство се отнася до проекти, които насърчават устойчивия и цифровия туризъм. Четвъртото партньорство се съсредоточава върху разработването на водородни технологии в регионите с високи въглеродни емисии, например чрез преобразуване на съществуващи въглищни мини, топилни предприятия или съоръжения за производство.

Следващи стъпки

До края на 2021 г. всяко избрано партньорство следва да определи набор от действия за ускоряване на внедряването на иновациите, търговската реализация и разрастването на междурегионалните инвестиционни проекти. Избраните партньорства следва също така да са анализирали финансовите и правните пречки пред търговската реализация и разрастването, както и да са развили сътрудничеството