Днес държавите членки одобриха политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета по предложението на Комисията за модернизиране на общата визова политика на ЕС, като се адаптират правилата към променящите се рискове във връзка със сигурността, към предизвикателствата, свързани с миграцията, и към новите възможности, предлагани от развитието на технологиите. Благодарение на одобрените промени законно пътуващите лица ще могат по-лесно да получават визи за пътуване до Европа, с което ще се улеснят туризмът, търговията и бизнесът, като същевременно ще бъде засилена сигурността и ще бъдат намалени рисковете, свързани с незаконната миграция.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос приветства одобрението, като заяви: Приветствам споразумението по това важно досие. С новите визови правила ще се улесни пътуването на милиони законно пътуващи хора, които всяка година посещават ЕС. Това ще е от полза и за нашата пътническа и туристическа индустрия. В същото време ще се подобрят и нашите стандарти за сигурност, за да се откриват лицата, които представляват заплаха или нямат право да влизат в ЕС. Новите правила също така ще ни позволят да използваме възможностите за влияние, които нашата визова политика предлага, при сътрудничеството с държави извън ЕС по отношение на връщането и обратното приемане на незаконни мигранти.

Новите правила включват по-конкретно:

  • По-гъвкави процедури: пътуващите ще могат да подават заявленията си до 6 месеца преди планираното пътуване (9 месеца за морските лица), вместо 3 месеца понастоящем, и в повечето случаи директно от своята държава по пребиваване. Когато има възможност, те ще могат също така да попълват и подписват своите заявления по електронен път. Непълнолетните лица на възраст между 6 и 18 години може да бъдат освободени от такса за виза.
  • Визи за многократно влизане с по-дълъг срок на валидност: благодарение на въвеждането на общи задължителни правила често пътуващите лица с чисто визово досие могат да получават виза за многократно влизане с постепенно увеличаващ се срок на валидност от 1 до максимум 5 години. Това ще доведе до икономии на време и разходи за заявителите и държавите от ЕС. Изпълнението от страна на пътниците на условията за влизане ще бъде проверявано цялостно и неколкократно във всички случаи.
  • Допълнителни ресурси за укрепване на сигурността: предвид факта, че през последните години разходите за обработване на заявленията за визи значително нараснаха, таксата за виза ще бъде увеличена умерено (от 60 евро на 80 евро). Това умерено увеличение ще позволи на държавите членки да поддържат адекватен брой консулски служители по света, за да осигуряват по-солидни проверки във връзка със сигурността, както и да модернизират ИТ оборудването и софтуера, без по този начин да се създават пречки за кандидатите за виза.
  • Подобряване на сътрудничеството в областта на обратното приемане: условията за обработване на заявления за визи могат да бъдат адаптирани в зависимост от това дали дадена държава извън ЕС сътрудничи в достатъчна степен по отношение на връщането и обратното приемане на незаконни мигранти, включително условията за максималното време за обработка на заявленията, срока на валидност на издадените визи, размера на визовата такса и освобождаването на определени пътници от тези такси.

Следващи стъпки

На 29 януари Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по предложението на Комисията за модернизиране на визовата политика на ЕС. Днес споразумението бе потвърдено от държавите членки и сега ще трябва да бъде одобрено и от Европейския парламент. След това Европейският парламент и Съветът трябва да приемат официално регламента. Приетият текст ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и новите правила ще започнат да се прилагат 6 месеца по-късно.

Успоредно с това се водят преговори относно предложението на Комисията за актуализиране на Визовата информационна система (базата данни, която съдържа информация за лицата, които кандидатстват за шенгенски визи). Това актуализиране също е част от реформата на общата визова политика на ЕС и има за цел да се подобри сигурността на външните граници на ЕС.

Контекст

Туристическата и пътническата индустрия играят ключова роля в европейската икономика, като на тях се падат 10% от БВП на ЕС. Въпреки че държавите от ЕС са сред водещите световни туристически дестинации, дългите и тромави процедури могат да имат възпиращ ефект върху пътуването на туристи до Европа, което води до отклоняване на инвестиции и потребление към други държави и до отрицателно въздействие върху икономиката на Съюза. Същевременно ползите от пътуването с визи трябва да бъдат балансирани с мерки за подходящ отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и миграцията.

Общата визова политика на ЕС улеснява пътуването до ЕС с туристически и служебни цели и по този начин допринася за икономиката и растежа на ЕС, за контактите между хората и за културния обмен. Само през 2017 г. са издадени над 14 милиона шенгенски визи за краткосрочен престой (вж. последните статистически данни за шенгенските визи).

Настоящите визови правила са посочени във Визовия кодекс и датират от 2010 г. Оттогава средата, в която се осъществява визовата политика, се промени коренно. През последните години ЕС е изправен пред нарастващи опасения, свързани със сигурността, и предизвикателства, свързани с миграцията, като в същото време новите възможности, породени от технологичното развитие, изискват актуализиране на визовата политика, за да се гарантира нейната целесъобразност. Ето защо през март 2018 г. Комисията предложи да се модернизира общата визова политика на ЕС и да се преразгледа Визовият кодекс.

Понастоящем хората от 105 държави и образувания извън ЕС се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското пространство (пълният списък е достъпен тук). По принцип виза за краткосрочен престой, издадена от една от държавите от Шенгенското пространство, дава право на притежателя ? да пътува във всички 26 държави от Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на 180–дневен период.

За повече информация

Информационен документ: По-силна, по-ефикасна и по-сигурна визова политика на ЕС

Източник: Европейската комисия