1. Организатори на викторината

Организатори на викторината „Къде е направена снимката” са център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО “ към сдружение „АлДоРа” и Читалище „Пробуда-1958”.

2. Период на викторината – ежемесечно през 2022 г.

3. Механизъм на викторината

Викторината „Къде е направена снимката“ се провежда едновременно на Фейсбук страницата на център ЕВРОПА ДИРЕКТНО https://www.facebook.com/EUROPEDIRECTShumen и в профила на Читалище „Пробуда-1958” https://www.facebook.com/profile.php?id=100002913358640
Всеки месец на 2022 г. между 10-то и 15-то число организаторите ще публикуват снимка/и на обект, построен/изпълнен/ремонтиран с европейско финансиране.
Всички потребители на платформата Фейсбук, които в коментар под публикацията, напишат верен отговор на поставения към снимката въпрос преди изтичане на крайния срок, ще бъдат включени в томбола с предметна награда.

4. Времетраене

Викторината е ежемесечна, като всеки етап от нея приключва в 23:59 ч. в последния ден на съответния месец.

5. Право на участие

Право на участие във викторината имат лица без значение от местоживеенето им.
Награди ще бъдат изпращани само до адреси на територията на Република България.
В съответствие с тематиката на викторината, право на участие имат и непълнолетни лица.
Ако непълнолетно лице бъде определено като победител за награда в томболата, наградата му може да бъде получена от негов родител или настойник.
Във викторината нямат право на участие служители на Организаторите и членове на техните семейства.

6. Награди

Определяне на печелившите ще бъде извършено чрез томбола до 5 дни след изтичане на крайния срок за провеждане на всеки отделен месечен кръг на викторината.
Името на победителя ще бъде обявено публично на Фейсбук страниците на Организаторите.
Първоначален контакт с победителите ще бъде търсен чрез лични съобщения през платформата на Фейсбук.
За да получат наградите си, определените за победители трябва да посочат пощенски адрес на територията на България, както и телефон за връзка с тях.
Ако победител е непълнолетно лице, наградата му може да бъде получена от родител или настойник.
Разноските за доставка на наградите се поемат от Организаторите.
Ако Организаторите не успеят да осъществят контакт с печеливш на награда и нямат отговор на изпратено съобщение в рамките на 5 дни след първоначалния контакт, определеният за печеливш губи правото си за получаване на наградата.
Спечелилите награда нямат право на парична компенсация или паричен еквивалент на наградата, нито могат да я преотстъпват на други лица по тяхно усмотрение.

7. Лични данни

За определяне на печелившите във викторината ще бъде проведена томбола с имената от профилите на участниците в социалната мрежа Фейсбук.
Списък с имената на профили във Фейсбук ще бъде изготвен и обработван единствено и само за целите на томболата и ще бъде унищожен в срок от 3 месеца след приключване на викторината.
Участниците, определени като печеливши на предметните награди, ще бъдат помолени да предоставят телефонен номер и пощенски адрес за получаването на наградата си.
Организаторите се задължават да не използват получените лични данни за цели, различни от условията за провеждане на тази викторина.
Печелившите в настоящата викторина се съгласяват, че техните имена могат да бъдат използвани от Организаторите в техни материали и публикации в публичното пространство, без да се дължи заплащане на участниците.

8. Други разпоредби

Освен че използват функционалностите на социалната мрежа Facebook като платформа за провеждане на викторината „Къде е направена снимката“, Организаторите заявяват, че викторината не е одобрена, администрирана или обвързана по какъвто и да е друг начин с компанията Meta / Facebook.
Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.
Настоящите Условия са публикувани на www.europedirect-shumen.eu на 14 януари 2022 г.