В отговор на призива, отправен от лидерите на ЕС на Европейския съвет през юни, Комисията доразвива днес концепцията за контролираните центрове, както и краткосрочните мерки, които биха могли да бъдат предприети за подобряване на обработването на досиетата на мигрантите, които биват сваляни на брега в ЕС, и набелязва първи щрихи на възможния начин за постигане на напредък по създаването на регионални платформи за дебаркиране с трети държави. Функционирането на регионалните платформи за дебаркиране следва да се разглежда съвместно с разработването на контролирани центрове в ЕС: взети заедно, двете концепции следва да спомогнат за осигуряването на истинска споделена регионална отговорност при посрещането на сложните предизвикателства, свързани с миграцията.

За да се подобри надлежното и ефективно обработване на досиетата на лицата, свалени на брега в Европейския съюз, лидерите на ЕС призоваха за създаването на „контролирани центрове“ в ЕС. Основната цел е да се подобри процесът на разграничаване на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и незаконните мигранти, които нямат право да останат в ЕС, като същевременно се ускори процесът на връщане.

В допълнение към призива за създаване на контролирани центрове лидерите на ЕС призоваха Комисията да разгледа концепцията за регионални договорености за платформи за дебаркиране в тясно сътрудничество с Международната организация по миграция (МОМ) и Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), както и в партньорство с трети държави. С регионалните договорености за дебаркиране се цели да се осигури бързо и безопасно дебаркиране от двете страни на Средиземно море на спасени хора в съответствие с международното право, включително принципа на забрана за връщане, и предприемането на отговорни действия след свалянето на брега.

Източник:Европейска комисия – съобщение за медиите

Снимка от © European Parliament; CC BY-NC-ND 2.0