Европейската комисия приема нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—2025 г., с акцент върху приоритетните области, в които ЕС може да даде своя принос, за да окаже подкрепа на държавите членки за повишаване на сигурността за всички, които живеят в Европа.

В стратегията се определят инструментите и мерките, които трябва да бъдат разработени през следващите 5 години, за да се гарантира сигурност в нашата физическа и цифрова среда, в области като борбата с тероризма и организираната престъпност, предотвратяването и разкриването на хибридните заплахи и повишаването на устойчивостта на критичната ни инфраструктура и насърчаването на киберсигурността и засилването на научните изследвания и иновациите.

В стратегията се определят 4 стратегически приоритета за действия на равнището на ЕС:

  1. Среда на сигурност, която е подготвена за бъдещето
  1. Справяне с променящите се заплахи
  1. Защита на европейците от тероризма и организираната престъпност
  1. Силна европейска екосистема на сигурността

Стратегията се основава на напредъка, постигнат досега по линия на приетата от Комисията Европейска програма за сигурност за периода 2015—2020 г., и се съсредоточава върху приоритетите, подкрепяни от Европейския парламент и Съвета.

За повече информация

Съобщение относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност

Въпроси и отговори: Постигане на целите на Съюза на сигурност

Съобщение за медиите: Постигане на целите на Съюза на сигурност: инициативи за борба със сексуалното насилие над деца, наркотиците и незаконните огнестрелни оръжия

Съюз на сигурност — уебсайт на Комисията