След като Комисията отправи препоръка за общ подход на ЕС към сигурността на мрежите от пето поколение, 24 държави членки сега приключиха първата фаза и представиха своите национални оценки на риска. Констатациите от тях ще се използват в следващата фаза — оценка на риска в целия ЕС, която ще бъде завършена до 1 октомври. Комисарите, отговарящи за Съюза на сигурност и за цифровата икономика и цифровото общество, Джулиан Кинг и Мария Габриел, приветстваха тази важна крачка напред и заявиха:

„Отбелязваме със задоволство, че повечето държави членки представиха сега своите оценки на риска. След като на 22 март Европейският съвет изрази подкрепа за съгласуван подход, държавите членки откликнаха бързо на нашия призив за конкретни мерки за обезпечаване на киберсигурността на мрежите от пето поколение в целия ЕС. Националните оценки на риска са много важни, за да се уверим, че държавите членки са подготвени адекватно за внедряването на безжичните мрежови връзки от следващо поколение, които в скоро време ще образуват гръбнака на нашите общества и икономики.

Настоятелно призоваваме държавите членки да запазят ангажираността си към съгласувания подход и да използват тази значима крачка като импулс за бързото и сигурно разгръщане на мрежите от пето поколение. Тясното сътрудничество в целия ЕС е от решаващо значение — както за да постигнем надеждна киберсигурност, така и за да оползотворим изцяло преимуществата, които тези мрежи могат да предложат на гражданите и предприятията.

Приключването на оценките на риска подчертава решимостта на държавите членки не само да определят високи стандарти за сигурност, а и да използват пълноценно тази новаторска технология. Надяваме се, че резултатите ще бъдат взети предвид в процеса на търгове за радиочестотен спектър за мрежи от пето поколение и разгръщане на мрежите, който протича в момента в целия ЕС и ще продължи и в следващите месеци. Някои държави членки вече са предприели стъпки за засилване на приложимите изисквания за сигурност, а други обмислят въвеждането на нови мерки в близко бъдеще.

Необходимо е всички основни участници, големи и малки, да повишат усилията си и да се присъединят към нас в изграждането на обща рамка, чиято цел е да се гарантират трайно високи нива на сигурност. Очакваме да продължим тясното сътрудничество с държавите членки при оценката на риска в целия ЕС, която следва да приключи до 1 октомври и да спомогне да си изработим единен подход към защитата на работоспособността на мрежите от пето поколение.”

Националните оценки на риска включват преглед на:

· основните заплахи и субекти, влияещи върху мрежите от пето поколение;

· степента на чувствителност на компонентите и функциите на мрежите от пето поколение, както и на други активи; и

· различните видове уязвими места — както от техническо, така и от друго естество, като например тези, които биха могл