На 30 октомври 2019 година Европейската комисия прави равносметка на постигнатия през последните години напредък в изграждането на ефективен и истински Съюз на сигурност. В представения доклад се обобщават инициативите, предприети от Комисията в някои от възловите области на Съюза на сигурност, включително борбата с тероризма, обмена на информация, киберсигурността, както и противодействието на радикализацията, като същевременно се отбелязва, че са необходими допълнителни усилия, по-специално за прилагането на законодателството на ЕС в областта на сигурността. В контекста на нападението в Крайстчърч през март 2019 г. Комисията също така препоръчва ЕС да започне преговори с Нова Зеландия относно обмена на лични данни с Европол с цел борба с тежката престъпност и тероризма.

Напредък по основните стълбове на Съюза на сигурност

В докладa се представя постигнатият напредък по приоритетните законодателни предложения в областта на сигурността, както и по предприетите неотдавна инициативи за гарантиране на сигурността на европейските граждани както в онлайн пространството, така и извън него. В доклада се обръща специално внимание на:

Терористичното съдържание онлайн — като се има предвид непрекъснатата заплаха, която представлява терористичното съдържание онлайн, Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат споразумение относно предложеното законодателство до края на 2019 г. Успоредно с това продължи работата чрез доброволни партньорства с онлайн платформи, като участниците в Интернет форума на ЕС поеха ангажимент за изготвяне на протокол на ЕС за действие при кризи, който представлява механизъм за бързо реагиране за овладяване на стихийното разпространение онлайн на свързано с тероризъм и екстремистко насилие съдържание.

Подобрения обмен на информация — държавите членки обменят повече информация от всякога, по-специално благодарение на помощта, предлагана от агенции на ЕС като Европол. Въпреки това, за да се отстранят оставащите пропуски и бели петна в информацията, е от решаващо значение информационните системи на ЕС в областта на сигурността да могат да комуникират помежду си. Ето защо осъществяването на предложенията за оперативна съвместимост до 2020 г. се превърна в най-важния приоритет на Комисията в областта на сигурността. Освен това Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат бързо съгласие по всички висящи законодателни предложения относно информационните системи в областта на сигурността, включително техническото осъществяване на ETIAS и на усъвършенстваната Визова информационна система.

Киберсигурността — ЕС значително увеличи своята киберустойчивост и сега работи за гарантиране на киберсигурността на мрежите от пето поколение. След провеждането на координираната оценка на ЕС на риска държавите членки следва да постигнат съгласие до 31 декември по набор от мерки за смекчаване на риска.

Дезинформацията — ЕС продължи с усилията си за борба с дезинформацията и за защита на почтеността на изборите чрез основания на принципа на саморегулирането кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от октомври 2018 г. Една година по-късно, независимо от усилията, положени от подписалите го страни, онлайн платформите трябва да предприемат още действия, що се отнася по-специално до овластяването на потребителите и ангажиментите за овластяване на научноизследователската общност.

Прилагането на законодателството на ЕС в областта на сигурността — редица ключови нормативни актове на ЕС в областта на сигурността относно борбата с тероризма и киберпрестъпността все още не се прилагат изцяло от всички държави членки. Това включва приоритетни актове като обмена на резервационни данни на пътниците (PNR данни) и Директивата за борбата с тероризма. Само 13 държави членки прилагат правилата на ЕС за по-ограничен достъп до огнестрелни оръжия, а 21 държави членки все още не са транспонирали правилата на ЕС за борба с изпирането на пари. Освен това 23 държави членки все още не прилагат правилата на ЕС за криминализирането на сексуалното насилие над деца, а 4 държави членки не спазват законодателството на ЕС относно атаките срещу информационните системи. Комисията призовава държавите членки да приемат спешно необходимите мерки, за да гарантират пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на сигурността.

Сътрудничеството в областта на сигурността със Западните Балкани — на 9 октомври, като последващо действие на Съвместния план за действие, Комисията подписа споразумения с Албания и Северна Македония за борба с тероризма. На 7 октомври ЕС подписа и споразумение за сътрудничество в областта на управлението на границите между Черна гора и Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

И накрая, Комисията работи за засилване на сътрудничеството и обмена на информация с други партньорски държави и организации, както и със съответните заинтересовани страни — фактори от основно значение за изграждането на ефективен и истински Съюз на сигурност. Днес Комисията препоръчва на Съвета да разреши започването на преговори за споразумение, което да направи възможен обмена на лични данни между Европол и органите на Нова Зеландия, отговарящи за борбата с тежката престъпност и тероризма. Подобни преговори вече се водят с 8 приоритетни държави от региона на Близкия изток/Северна Африка (БИСА), но Комисията счита за необходимо започването на такива преговори и с Нова Зеландия, като я добави към списъка на приоритетните държави. Със споразумението ще се гарантират необходимата защита на данните, неприкосновеността на личния живот и основните права и свободи.

Контекст

Сигурността е политически приоритет от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Жан-Клод Юнкер — от Политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. до последната му Реч за състоянието на Съюза от 12 септември 2018 г.

Работата на Комисията в тази област се ръководи от Европейската програма за сигурност, като в нея са очертани основните действия за осигуряването на ефективна реакция на ЕС срещу терористичните заплахи и заплахите за сигурността, включително борбата с радикализацията, укрепването на киберсигурността, спирането на финансирането на тероризма и подобряването на обмена на информация. От приемането на Програмата досега в нейното изпълнение беше постигнат значителен напредък, с което се проправя пътят към ефективен и истински Съюз на сигурност. Този напредък се отразява редовно в докладите, публикувани от Комисията.

На 20 юни лидерите на ЕС приеха програма за ЕС за следващите пет години — „Нова стратегическа програма за периода 2019—2024 г.“, в която целта за „защита на гражданите и свободите“ заема челно място сред 4-те основни приоритета на Съюза.

През април 2019 г. Европол и Нова Зеландия подписаха работна договореност, която предоставя рамка за структурирано сътрудничество на стратегическо равнище, но не и правно основание за обмен на информация относно лични данни. След като през август 2019 г. Нова Зеландия представи официално искане, днес Комисията поиска от Съвета да започне преговори за споразумение, което ще позволи този обмен.

За повече информация

Съобщение: Двадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност

Препоръка за започването на преговори за споразумение относно обмена на лични данни между Нова Зеландия и Европол 

– Приложение

Информационен документ: