Ние сме съвместно ангажирани с енергийната сигурност и устойчивост на Европа, и с ускоряването на глобалния преход към чиста енергия. Споделяме и целта за гарантиране на енергийната сигурност на Украйна и постепенната интеграция на Украйна с пазарите на газ и електроенергия на ЕС.

Европейският съюз и САЩ си сътрудничат тясно в областта на енергийната политика, декарбонизацията и сигурността на доставките в рамките на двустранния Енергиен съвет. Ангажиментите на ЕС и САЩ за постигане на целите на Парижкото споразумение чрез чиста енергия, по-специално възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и технологии, посочват пътя към енергийна сигурност и намалена зависимост от изкопаеми горива. Настоящите предизвикателства пред европейската сигурност подчертават ангажимента ни за ускоряване и внимателно управление на прехода от изкопаеми горива към чиста енергия.

През последното десетилетие ЕС инвестира в диверсификация на доставките чрез инфраструктура и укрепване на вътрешните си енергийни мрежи, като увеличи устойчивостта и гъвкавостта на енергийните си пазари. Европейската комисия ще активизира работата си с държавите членки за сигурността на доставките в рамките на прозрачни и конкурентни пазари на газ по начин, съвместим с дългосрочните цели в областта на климата и постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.

Въпреки че този процес се засилва през това критично десетилетие, ние сме решени да работим в тясно сътрудничество за преодоляване на днешните предизвикателства, свързани със сигурността на доставките и високите цени на енергийните пазари.

Ангажираме се да засилим стратегическото си сътрудничество по отношение сигурността на доставките и ще работим заедно за надеждни и достъпни енергийни доставки за гражданите и предприятията в ЕС и съседните му държави.

 Съединените щати и ЕС работят съвместно за непрекъснати, достатъчни и навременни доставки на природен газ от различни източници в целия свят, за да се избегнат сътресения в доставките, включително такива, които биха могли да възникнат в резултат на по-нататъшно руско нашествие в Украйна. Съединените щати вече са най-големият доставчик на втечнен природен газ (LNG) за ЕС. Ние си сътрудничим с правителствата и участниците на пазара за доставка на допълнителни количества природен газ за Европа от различни източници в целия свят. Втечненият природен газ в краткосрочен план може да повиши сигурността на доставките, като същевременно продължаваме да работим за преход към нулеви нетни емисии. Европейската комисия ще работи за подобряване прозрачността и използването на терминалите за втечнен природен газ в ЕС.

Възнамеряваме да работим заедно, в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, по доставките на втечнен природен газ, за тяхната стабилност и планирането на действия при извънредни ситуации. Ще обменим и мнения относно ролята на съхранението за сигурността на доставките.

В по-общ план призоваваме всички основни страни производителки на енергия да се присъединят към нас, за да гарантират стабилността и доброто снабдяване на световните енергийни пазари. Тази работа вече започна и ще я продължим на заседанието на Енергийния съвет ЕС—САЩ на 7 февруари.

Източник: Европейската комисия