Европейската комисия се присъединява към тазгодишните чествания на Международния ден на младежта, чиято тема е „Преобразяване на образованието“, като се подчертават усилията за по-приобщаващо и достъпно образование за всички млади хора. Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен, комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

Днес отбелязваме Международния ден на младежта. Това е важен повод за размисъл върху факта, че прекалено голям брой млади хора живеят в зони на военни конфликти, не ходят на училище и са засегнати от бедност, социално изключване, лошо здравеопазване, неравнопоставеност между половете и въздействието на изменението на климата.

Предоставянето на ефективни решения на тези предизвикателства, постигането на устойчив мир и изграждането на сплотени и устойчиви общества, в които младите хора да могат да се развиват успешно, представляват приоритети за Европейския съюз. За тази цел ЕС е поел ангажимент да изпълнява в своите политики Програмата на ООН до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие.

Като работи с държавите членки и много други заинтересовани страни, ЕС дава възможности на милиони млади хора в рамките на ЕС и извън него. „Еразъм+“ обединява млади хора, като им дава възможност да се учат и да участват в обществото, и насърчава високите постижения и иновациите в образователните институции. Настоящата Комисия постави началото на две нови инициативи, които откриха нови възможности: DiscoverEU позволява на младите хора да пътуват и да откриват богатото културно наследство на Европа, а Европейският корпус за солидарност им дава възможност да извършват доброволческа дейност и да работят по проекти в подкрепа на общности и хора от цяла Европа. Европейското пространство за образование, което изграждаме, ще даде допълнителен тласък на високите постижения и на приобщаването. Това ще е от полза за младите европейци от всички среди и ще засили чувството за обща европейска идентичност.

Освен това младите хора са в центъра на политиките на ЕС, като например цифровия единен пазар. Много инициативи, като например Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии, допринесоха за увеличаване на обучението по умения в областта на цифровите технологии, като същевременно модернизираха образованието. Чрез нашата стратегия за по-добър интернет за децата правим благосъстоянието на децата онлайн основен приоритет, като се стремим да премахнем онлайн рисковете, като например кибертормоза, склоняването на деца към сексуални действия, рисковете за неприкосновеността на личния живот, дезинформацията и актовете на насилие или смущаващото съдържание. Тези цели са залегнали също в основата на Плана за действие в областта на цифровото образование, който предлага набор от конкретни мерки и инициативи, за да се помогне на държавите — членки на ЕС,