Европейската комисия се присъединява към тазгодишните чествания на Международния ден на младежта, чиято тема е „Преобразяване на образованието“, като се подчертават усилията за по-приобщаващо и достъпно образование за всички млади хора. Комисарят по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен, комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха:

Днес отбелязваме Международния ден на младежта. Това е важен повод за размисъл върху факта, че прекалено голям брой млади хора живеят в зони на военни конфликти, не ходят на училище и са засегнати от бедност, социално изключване, лошо здравеопазване, неравнопоставеност между половете и въздействието на изменението на климата.

Предоставянето на ефективни решения на тези предизвикателства, постигането на устойчив мир и изграждането на сплотени и устойчиви общества, в които младите хора да могат да се развиват успешно, представляват приоритети за Европейския съюз. За тази цел ЕС е поел ангажимент да изпълнява в своите политики Програмата на ООН до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие.

Като работи с държавите членки и много други заинтересовани страни, ЕС дава възможности на милиони млади хора в рамките на ЕС и извън него. „Еразъм+“ обединява млади хора, като им дава възможност да се учат и да участват в обществото, и насърчава високите постижения и иновациите в образователните институции. Настоящата Комисия постави началото на две нови инициативи, които откриха нови възможности: DiscoverEU позволява на младите хора да пътуват и да откриват богатото културно наследство на Европа, а Европейският корпус за солидарност им дава възможност да извършват доброволческа дейност и да работят по проекти в подкрепа на общности и хора от цяла Европа. Европейското пространство за образование, което изграждаме, ще даде допълнителен тласък на високите постижения и на приобщаването. Това ще е от полза за младите европейци от всички среди и ще засили чувството за обща европейска идентичност.

Освен това младите хора са в центъра на политиките на ЕС, като например цифровия единен пазар. Много инициативи, като например Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии, допринесоха за увеличаване на обучението по умения в областта на цифровите технологии, като същевременно модернизираха образованието. Чрез нашата стратегия за по-добър интернет за децата правим благосъстоянието на децата онлайн основен приоритет, като се стремим да премахнем онлайн рисковете, като например кибертормоза, склоняването на деца към сексуални действия, рисковете за неприкосновеността на личния живот, дезинформацията и актовете на насилие или смущаващото съдържание. Тези цели са залегнали също в основата на Плана за действие в областта на цифровото образование, който предлага набор от конкретни мерки и инициативи, за да се помогне на държавите — членки на ЕС, да посрещнат предизвикателствата, свързани с образованието, в ерата на цифровите технологии.

Освен това младите хора са в основата на нашите политики — както в рамките на ЕС, така и извън неговите граници. В нашите програми за развитие ЕС съсредоточава вниманието си върху удовлетворяването на потребностите на младите хора в области като образованието, развитието на уменията и създаването на работни места, като същевременно се стреми да ангажира младежта в по-широки аспекти на обществото. Така например инициативи като Програмата за млади лидери и младежката инициатива на Африканския съюз и ЕС Youth plug-in им отреждат полагащото им се място на масата за вземане на решения. Ще продължим също така да подкрепяме младите хора в ролята им на радетели за изграждане на мир и борба с насилническия екстремизъм в техните общности, включително чрез инициативата „посланик на мира“ на One Young World.

Инвестициите в потенциала на младите хора е инвестиция в нашето общество. Това, което ни дава надежда, е, че не сме сами в посрещането на предизвикателствата, пред които са изправени. Трябва да продължим и разширим нашите усилия.

Контекст

Датата 12 август бе първоначално определена за Международен ден на младежта от Общото събрание на ООН през 1999 г. и на нея ежегодно се чества ролята на младите хора като основни партньори в промените. Тази дата представлява също възможност за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени младите хора по света. Тазгодишната тема „Преобразяване на образованието“ подчертава усилията за постигане на по-приобщаващо и достъпно за всички млади хора образование, включително усилията на самите млади хора.

ЕС подкрепя сътрудничеството между държавите членки в областта на образованието, като улеснява младите хора да се възползват от възможностите за мобилност, а учителите да придобият опит и да споделят знания като работят в цяла Европа. През 2017 г. ЕС инвестира рекордните 2,8 милиарда евро в рамките на програма „Еразъм+“, в която в периода след 2014 г. взеха участие повече от 3,7 милиона души. Комисията предлага да се постави по-силен фокус върху младите хора в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. със своя план за удвояване на бюджета на „Еразъм+“ до 30 милиарда евро.

Програма „Еразъм+“ е отворена за много лица и организации, въпреки че условията за участие варират според съответната дейност и между различните държави. Държавите (държави — членки на ЕС, и държави извън ЕС), които могат да участват, са разделени на държави по програмата (могат да участват пълноценно във всички действия по програма „Еразъм+“) и държави партньори (могат да участват в някои дейности по програмата, при условие че са изпълнени определени критерии или условия). Списък на всички държави и ръководството за програма „Еразъм+“, който съдържа по-подробна информация относно допустимите държави, са на разположение онлайн.