Регионален семинар „Европа за науката и бизнеса”
/Светлината – 10 години по-късно/