Икономическото неравенство между мъжете и жените в ЕС продължава въпреки усилията за промяна. Запознайте се с фактите за разликата в заплащането.

През 2020 г. се отбелязват 25 години от приемането на Пекинската декларация на ООН за напредъка към равенство на половете и пет години от приемането на целите за устойчиво развитие, една от които е постигането на равенство между мъжете и жените.

Въпреки постигнатия прогрес в много области все още има неравенство и един от ярките примери за това е трудовият пазар. Като цяло жените в ЕС продължават да получават по-малко възнаграждение от мъжете.

Колко голяма е разликата в заплащането на мъжете и жените

Жените в ЕС получават средно 15% по-ниско почасово възнаграждение от мъжете. Сравнението по страни показва, че тази разлика варира силно ‒ в Естония тя достига 23%, а в Румъния е само 3%. В България разликата в заплащането е 13,5%.

Разликата в заплащането се изчислява на база на средните брутни почасови възнаграждения на мъжете и жените, които работят във фирми с поне 10 души персонал. Така изчислена, разликата в заплащането не взема предвид колко часа работят мъжете и жените, характера на работата, образованието и възрастта им.

Жените и мъжете на пазара на труда

Причините за наличието на разлика в заплащането на мъжете и жените са много и не могат да бъдат сведени само до нарушаването на принципа за еднакво заплащане за еднакъв труд.

Макар че повече жени завършват висше образование в ЕС, те са по-слабо представени на пазара на труда. Почти 30% от жените в ЕС се трудят на непълен работен ден и за тях е по-вероятно да напуснат работа, за да се грижат за деца или за близки.

Разликата в заплащането се увеличава с възрастта на мъжете и жените ‒ когато те започват работа, разликата е малка, но се увеличава постепенно. Тя варира и по икономически сектори. Данните за 2017 г. показват, че за повечето страни в ЕС тя е по-голяма в частния сектор, отколкото в публичния сектор (България е изключение).

Важна причина за наличието на разлика е по-голямото присъствие на жените в сектори с по-ниско заплащане и относителното им отсъствие в сектори, където заплащането е по-високо. Като цяло в ЕС има значително по-малко жени, които са учени или инженери (41% спрямо 59% мъже). Само една трета от мениджърските позиции в ЕС са заети от жени.

Разликата в заплащането се пренася и в по-висок риск от бедност сред жените в напреднала възраст. През 2018 г. пенсиите на жените на възраст над 65 години са били средно с 30% по-ниски от пенсиите на мъжете.

Прочетете как Парламентът работи за намаляване на разликата в заплащането на мъжете и жените.

Източник: Европейски парламент

    

For privacy reasons Facebook needs your permission to be loaded.
I Accept