Промени в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

Образователната програма на ЕП, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, ще претърпи развитие и ще започне новата учебна година в променен формат.

В изминалите четири години от началото на Програмата за училища посланици на Европейския парламент в България бяха утвърдени точно 100 училища с официален статут на представители на ЕП. През 2020 г. Програмата ще претърпи някои промени, описани в обобщен вид по-долу. Досегашните участници в нея ще продължат да бъдат посланици на ЕП и европейската идея, като ще се радваме да продължим съвместните ни дейности в новия формат и през следващите 4 години до 2024 г.

Въвеждане на 3-годишен цикъл

Програмата за училища посланици на ЕП ще премине към тригодишен цикъл с цел осигуряване на по-голяма устойчивост на резултатите, разрастване на обхвата ѝ във всяко едно от участващите училища, трайно разпространение и задълбочаване на придобитите знания сред училищната общност. Ето какво включват трите нива от новия цикъл:

Ниво 1

През първата година от присъединяването си към Програмата училищата започват от Ниво 1. Ще бъде организиран встъпителен семинар за старши посланици с цел запознаване с Програмата, който ще включва срещи с членове на ЕП и Бюрото в България, презентации, практически занятия, групови дискусии, дебати и т.н. Целта на този семинар ще бъде да предостави на всяко училище „пътна карта“ и инструменти за изпълнение на целите на Програмата. В Ниво 1 училищата ще трябва да изпълнят основните досегашни критерии за сертифициране, като се фокусират върху дейности с местно измерение: работа в училище, дейности за приобщаване на училищната общност и родителите, посещения и срещи с органи на местната власт и т.н.

Ниво 2

През втората година след присъединяването си към Програмата дейностите вече ще бъдат насочени към посещения и срещи с органи на национално равнище: Народно събрание, президентство, омбудсман и т.н., а старшите посланици ще имат право да бъдат канени на специалните обучения за учители в Брюксел. Младшите посланици ще имат за задача да разширяват обхвата на Програмата, като се опитват да достигнат до цялата местна общност чрез прояви извън училище.

Ниво 3

През третата година училищата вече ще се считат за „експерти“ в прилагането на Програмата и ще се стремят да разширят обсега ѝ до възможно най-голям брой ученици в училището и членове на местната общност. Те ще бъдат „ментори“ на новоприсъединилите се училища, ще им помагат да навлязат в нея и ще съдействат за организирането на съвместни прояви с тях като открити уроци, общи кампании и др.

След третата година училищата, които са преминали през целия цикъл, стават „почетни“ училища посланици. Ако след това са мотивирани да продължат да участват в Програмата, могат да рестартират цикъла с нови проекти и дейности, като включат и други учители като старши посланици и обновят и разширят състава на младшите посланици.

В края на всяка учебна година училищата ще могат да заявят дали желаят да продължат участието си в Програмата.

Учебни помагала по Програмата

Помагалата ще станат общодостъпни и ще бъдат публикувани в новия европейски сайт на Програмата, който се очаква да бъде пуснат през есента на 2020 г. Те ще могат да се ползват онлайн, а печатни версии ще бъдат осигурявани единствено за екип от 2 старши и максимум 20 младши посланици, които се намират в Ниво 1.

Семинари за учители

Както досега, ще продължим да организираме по един встъпителен семинар годишно за старши посланици, които тепърва се запознават с Програмата, в познатия ви формат, на който ще могат да присъстват училища в Ниво 1.

Макар и Програмата оттук нататък да не предвижда провеждането на втори задълбочен семинар за старши посланици, Бюрото на ЕП ще се стреми да организира и семинари за обмен на опит и добри практики сред учителите от всички нива, които вече са натрупали опит с Програмата. Те могат да се провеждат и в онлайн платформи.

Ограничен брой учители от Ниво 2, които са демонстрирали най-добри резултати в рамките на предходната година, ще могат да участват в централните семинари в Брюксел по Програмата.

Онлайн платформи за училищата посланици и е-туининг

От есента на 2020 г. се предвижда да бъде даден старт на отворена европейска платформа за всички училища посланици, в която ще бъдат включени само онези от тях, които желаят да продължат активното си участие в Програмата. Успоредно с това се подготвя и специална група за е-туининг само за училища посланици, която ще им позволи по-лесно да се свързват с други училища посланици от цяла Европа за съвместни проекти и инициативи. Очаква се сайтът и групата да бъдат оперативни от есента на 2020 г.

На национално ниво също ще изберем подходяща затворена електронна платформа за комуникация между училищата, която да надгради настоящата Фейсбук група на училищата посланици с цел да се споделят добри практики, да се насърчава работата в мрежа и да се подпомага обективното оценяване на училищата. Предвижда се училищата да публикуват в платформата по две снимки и кратко съобщение (един – два параграфа) за всяка извършена дейност по Програмата, като посочат и броя участници.

Оценяване и отчетност на училищата

Оценяването ще се извършва предимно дистанционно, като за новоприсъединилите се училища от Ниво 1 може да се предвиди и посещение на място от обучителните специалисти, които ще подпомагат изпълнението на Програмата. Оценяването ще се прави въз основа на съдържанието, публикувано от училищата на националната затворена платформа, снимки, съдържание от социалните мрежи и обратна връзка от ученици и учители. Оценката може да включва и срещи с учители и ученици чрез видеоконферентна връзка. От учителите и учениците може да се изисква да попълнят онлайн анкета за самооценка.

Сертифицирането на училищата като училища посланици ще се извършва на базата на досегашните задължителни критерии: избор на старши и младши посланици, работа със специализираните учебни помагала, създаване на информационен кът за ЕС (който трябва да има и електронно измерение под формата на раздел в сайта на училището, профил в социалните мрежи или блог) и отбелязване на Деня на Европа.

Плакети и сертификати

В края на първата година всяко училище, което изпълни задължителните критерии, получава плакет за училище посланик. От тук насетне плакетите ще указват трите години от цикъла на сертифициране.

Всички ученици и учители, които са участвали в екипа, координиращ изпълнението на Програмата в училище, ще получават сертификати за участието си в Програмата.

В допълнение, младшите посланици, участвали 3 поредни години в Програмата, ще получат и сертификати от LinkedIn, указващи уменията, придобити чрез нея. Такива по-подробни сертификати ще получат и старшите посланици от Ниво 3, които са били ментори на някое от новите училища.

Ще организираме специална ежегодна церемония по награждаване на училища посланици с участие на доброволен принцип.

Стимули и поощрения

Най-активните училища, определени чрез годишното оценяване, ще бъдат канени да присъстват на централно организирани прояви като специални сесии на Евроскола за училища посланици, Европейското младежко събитие, семинари за младежи и др. Пак чрез това оценяване ще бъдат определяни и учителите, които да присъстват на централните семинари в Брюксел. Единствено вече сертифицирани училища (т.е. ниво 2 и 3) ще могат да се възползват от тези възможности. Всички училища ще продължават да бъдат канени на събития, организирани от Бюрото и негови институционални партньори. При възможност Бюрото може да организира и посещения в училищата и срещи с учениците.

Мрежа на завършилите младши посланици

След като завършат училище, младшите посланици ще имат възможност да се включат в общоевропейска мрежа на ученици, участвали в Програмата, която се подготвя в момента.

Съдействие и подкрепа

В момента Бюрото на ЕП подготвя процедура за избор на обучителните специалисти, които да подпомагат изпълнението на Програмата. Тези специалисти ще подкрепят училищата в административен, съдържателен и оперативен план. Те ще предлагат наставничество, съвети и напътствия за старшите посланици чрез постоянен контакт с тях.

Както и досега, можете да разчитате на съдействие от страна на Бюрото на ЕП за информация за дейности и кампании на Европарламента, материали за физическия европейски информационен кът, връзка с членове на ЕП, покана за събития, организирани от Бюрото и негови институционални партньори, популяризиране на добри практики на училищата чрез комуникационните канали на Бюрото и европейския сайт на училищата посланици и др.

* * *

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Европейския съюз, Европейският парламент ще изпрати покани за уча