Брюксел, 5 август 2019 r.

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Публикуваното днес ново проучване на Евробарометър сочи, че положителното възприятие на
гражданите за Европейския съюз значително е нараснало във всички сфери. Това са най-добрите
резултати след проучването на Евробарометър от юни 2014 г., проведено преди встъпването в
длъжност на Комисията „Юнкер“.
Най-новото проучване „Стандартен Евробарометър“ беше проведено след изборите за Европейски
парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки.
Сред основните констатации са рекордно високата подкрепа за еврото, а изменението на климата
се нареди на второ място сред основните грижи на европейците, след имиграцията.
1. Доверието и оптимизмът за бъдещето с най-висока стойност от 2014 г.
насам
Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде
по-високо от доверието в националните правителства или парламенти. В двадесет
държави членки доверието в ЕС нарасна, като най-високите резултати са в Литва (72 %), Дания
(68 %) и Естония (60 %). Освен това над половината респонденти са „склонни да имат доверие“ в
ЕС в Люксембург (59 %), Финландия (58 %), Португалия (57 %), Малта и Швеция (56 %),
България и Унгария (55 %), Ирландия, Полша, Нидерландия и Кипър (54 %), Румъния и Австрия
(52 %), Латвия и Белгия (51 %).
От последното проучване на Евробарометър през есента на 2018 г. делът на респондентите,
които имат положителна представа за ЕС (45 %), се увеличи в 23 държави — членки на
ЕС, особено в Кипър (47 %, + 11), Унгария (52 %, + 9), Гърция (33 %, + 8), Румъния (60 %, + 8)
и Португалия (60 %, + 7). От есента на 2018 г. насам се регистрира увеличение от два процентни
пункта (+ 10 от пролетта на 2014 г.), което е най-високото равнище през последните 10 години.
Освен това 37 % (+ 1 в сравнение с есента на 2018 г.) от респондентите имат неутрална

представа за ЕС, докато по-малко от една пета имат отрицателна представа (17 %, -3) — най-
ниският резултат за последните 10 години.

Мнозинството от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС (61 %, + 3 процентни
пункта), докато едва 34 % (-3) са песимистично настроени. Най-висок е оптимизмът в Ирландия

(85 %), Дания (79 %), Литва (76 %) и Полша (74 %). В другия край на скалата оптимизмът е по-
слабо изразен в Обединеното кралство (47 % спрямо 46 %) и във Франция (50 % спрямо 45 %).

Мнозинството от европейците — 55 %, заявяват, че са удовлетворени от
функционирането на демокрацията в ЕС — най-високият резултат от есента на 2004 г. насам
(+ 5 процентни пункта от есента на 2018 г. насам; + 11 от пролетта на 2014 г.), а броят на
„неудовлетворените“ намаля с пет процентни пункта до 36 %.
Мнозинството от европейците са съгласни, че „гласът им има значение в ЕС“. Средното за
ЕС-28 равнище достига 56 % (+ 7 процентни пункта от есента на 2018 г. насам; + 11 от пролетта
на 2018 г.; + 14 от пролетта на 2014 г.), като най-високи са резултатите в Швеция (86 %), Дания
(81 %) и Нидерландия (76 %).
2. Рекордно висока подкрепа за еврото
Подкрепата за Икономическия и паричен съюз и за еврото достига нов рекорден
резултат — с над три четвърти от респондентите (76 %, + 1 процентен пункт; + 9 от пролетта на
2014 г.) в еврозоната в полза на единната валута на ЕС. В ЕС като цяло подкрепата за еврото
остава стабилна с 62 %.
Преобладават положителните становища относно положението на националните

IP/19/4969

икономики (49 % считат положението за добро, а 47 % — за лошо). Мнозинството от
отговорилите в 17 държави членки (16 през есента на 2018 г.) заявяват, че положението
на националната икономика е добро.Най-високи са резултатите в Люксембург (94 %), Дания
(91 %) и Нидерландия (90 %). Най-нисък процент от положителните мнения се наблюдава в
Гърция (7 %), Хърватия и България (20 %), Италия (22 %), Испания (26 %) и Франция (29 %).

3. Гражданството на ЕС и свободното движение се възприемат като най-
важни постижения на ЕС

Във всички 28 държави членки над половината от отговорилите се чувстват граждани
на ЕС. В целия ЕС това чувство се споделя от 73 % (+ 2 процентни пункта от есента на
2018 г.), а на национално равнище резултатите варират от 93 % в Люксембург, 88 % в Германия,
87 % в Испания до 57 % в Гърция и Италия и 52 % в България.
Голямото мнозинство от гражданите на ЕС подкрепят „ свободното движение на граждани на
ЕС, които могат да живеят, работят, учат и извършват стопанска дейност навсякъде в ЕС“ (81 %, –
2 процентни пункта от есента на 2018 г.), а във всяка държава — членка на ЕС, над две
трети от респондентите споделят това мнение — от Литва (94 %) до Италия и Обединеното
кралство (68 %).
4. Основни опасения на равнище ЕС и на национално равнище: по-голямо
внимание за изменението на климата и околната среда
Имиграцията продължава да бъде основна грижа на равнище ЕС, посочвана от 34 % от
респондентите, въпреки значителното намаление (-6 процентни пункта спрямо есента на
2018 г.). Изменението на климата, което заемаше пето място през есента на 2018 г., бележи
силно увеличение (+ 6 от есента на 2018 г.) и сега е вторият по важност проблем. Три
опасения се оценяват на еднакво равнище: икономическото положение (18 %, без промяна),
състоянието на публичните финанси на държавите членки (18 %, -1) и тероризмът (18 %,
-2), следвани от околната среда — основна грижа за 13 % от респондентите, която бележи
увеличение с 4 процентни пункта.
Безработицата, която сега е на седма позиция на равнище ЕС (12 %), остава основната грижа
на национално равнище (21 %, -2 процентни пункта), заедно с повишаващите се
цени/инфлация/разходи за живот (21 %, без промяна) и здравеопазването и социалната
сигурност (21 %, + 1). Въпросите на околната среда, климата и енергетиката следват
много близо, след като отбелязаха силно увеличение (20 %, + 6). За пръв път от пролетта на
2014 г. насам имиграцията не е сред трите основни опасения на национално равнище, като тя се
споменава от 17 % от респондентите (-4 процентни пункта от есента на 2018 г. насам и -19
процентни пункта от есента на 2015 г. насам). Икономическото положение е на шесто място
(16 %, + 1).
Контекст
Пролетното издание на проучването „Стандартен Евробарометър“ за 2019 г. беше проведено чрез
лични интервюта между 7 юни и 1 юли 2019 г. в 28-те държави — членки на ЕС, и в страните
кандидатки[1]. Между 7 и 25 юни 2019 г. в държавите — членки на ЕС-28, бяха проведени 27 464
интервюта.
За повече информация
Стандартен Евробарометър No 91:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253

[1] 28-те държави — членки на Европейския съюз, пет страни кандидатки (Северна Македония,
Турция, Черна гора, Сърбия и Албания) и общността на кипърските турци в частта от страната,
която не е контролирана от правителството на Република Кипър.

Лица за контакти с медиите:

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба