С Призива от Тарту за насърчаване на здравословния начин на живот, Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Витянис  Андрюкайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, и Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, поеха 15 ангажимента за насърчаване на здравословния начин на живот чрез спорта, храненето, иновациите и научните изследвания. Първите резултати показват ясно, че оттогава Комисията използва повече финансови средства, създава разбиране и събира повече знания за борба с нездравословното хранене, наднорменото тегло и липсата на физическа активност.
Днес в Брюксел тримата отговорни членове на Комисията са домакини на проява за преглед на резултатите от Призива от Тарту и на възможните по-нататъшни действия.
Основните резултати включват:

 

  • Повече финансиране: През последните две години фондовете на ЕС за насърчаване на здравословния начин на живот непрекъснато се увеличават във всички направления. Например между 2017 г. и 2019 г. бюджетът за подпомагане на проекти, насърчаващи физическата активност по глава „Спорт“ на програмата „Еразъм+“, почти се е удвоил — от 6 милиона евро на почти 11 милиона евро. През 2019 г. по линия на политиката на ЕС за насърчаване са били заделени 8 милиона евро специално за кампаниите за здравословно хранене. В допълнение към това третата здравна програма на ЕС съфинансира с 6 милиона евро съвместно действие за споделяне на най-добри практики в областта на храненето между европейските страни.
  • Повече усет и разбиране: Схемата на ЕС за хранене в училищата разполага с годишен бюджет от 250 милиона евро, с който се подпомага предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в училищата в ЕС, и се възпитават здравословни навици на хранене. Само през учебната 2017/18 година над 20 милиона деца са се възползвали от схемата. Учителите разполагат и с комплект разработени учебни материали за стимулиране на усета и разбирането на младите европейци относно значението на храните, околната среда и ролята на земеделските стопани в нашето общество и икономика.
  • Повече знания: Сътрудничеството с други институции на ЕС и непрекъснатата подкрепа за държавите — членки на ЕС и за гражданското общество, например чрез събиране, систематизиране и споделяне на най-добри практики и факти, способстват за популяризирането на по-здравословни начини на живот. Европейската комисия приложи към Призива от Тарту нови информационни документи по държави, разработени съвместно със Световната здравна организация и съдържащи данни за физическата активност и политиките за нейното насърчаване в отделните страни от ЕС. Те имат за цел да подплатят с конкретни данни водените политики и да осигурят на отговорните за тези политики лица проверени факти, които да им помогнат да привлекат повече хора към един по-активен начин на живот.

 

Лица за контакти с медиите:
На 25 май 2018 г. Общият регламент относно защитата на данните започва да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз. Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват от Представителствата на Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001.