Днес комисарите Крецу и Андрюкайтис събраха специалисти по здравеопазване и заедно започнаха обсъждането на бъдещите инвестиции на ЕС в здравеопазването по програмите в рамките на политиката на сближаване за 2021 – 2027 г.

В контекста на кръгла маса, проведена днес в Комисията с участието на представители на здравни сдружения, като Европейското сдружение по управлението в здравеопазването (European Health Management Association) и EuroHealthNet, комисарите поставиха началото на един пилотен проект за подобряване на презграничните услуги за спешна помощ в Пиренеите, между пограничните райони на Франция, Испания и Княжество Андора. Те обявиха също така, че тази година здравеопазването ще бъде новата категория за наградите RegioStars.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтисзаяви: „Според най-новото проучване Евробарометър почти 70 % от европейците искат ЕС да прави повече в здравеопазването. Действията с помощта на средствата по политиката на сближаване ни дават възможност действително да променяме нещата, когато има такава нужда, и да покажем, че желанията на нашите европейски съграждани не остават без отзвук. Много се радвам, че здравеопазването става нова категория в наградите RegioStars. Това е още един пример, че трябва и можем да приложим заложения в Договора принцип за включване на здравните въпроси във всички политики.“

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Инвестициите в здравеопазването в рамките на политиката на сближаване, за които в сегашния бюджет са предвидени над 4 милиарда евро, наистина показват как ни защитава Европа. Здравеопазването се променя и заедно с него трябва да се променят и инвестициите на ЕС. Ето защо ние устроихме това обсъждане със специалисти по здравеопазване и техните препоръки ще могат да ни послужат за ориентир при планирането на инвестициите на ЕС в тази област през следващото десетилетие.“

  • Бъдещите инвестиции на ЕС в здравеопазването:

В рамките на обсъждането бе направен изводът, че системите на здравеопазване се променят, като тенденцията е да се обръща повече внимание на образованието, насърчаването на здравето и превенцията на заболяванията. Наблюдава се промяна и от болничните и институционалните грижи към предоставяни в общността грижи и към обединяване на здравните и социалните грижи. С новите политически цели, които предвиждат обединени инвестиции за здравеопазването, социалното приобщаване и образованието, в предложението на Комисията за политиката на сближаване през периода 2021 – 2027 г. се уреждат условията за подпомагане на тези промени.

Промените в здравеопазването налагат различни инвестиции в инфраструктура, независимо дали става дума за първични и общностни здравни заведения или за програми за превенция, цялостни грижи и обучение на здравните работници. Политиката на сближаване може да бъде полезна за подпомагането на тези инвестиции.

Държавите членки и регионите трябва да съставят стратегии за дългосрочни инвестиции, отнасящи се до инфраструктурата, човешкия капитал, новаторските технологии и новите модели на предоставяне на здравни грижи. За да се подкрепят тези стратегии, средствата по политиката на сближаване може да бъдат съчетавани с други инструменти на ЕС, например InvestEU, или с националните програми. Комисията е готова да подкрепя държавите членки и регионите при планирането на тези стратегии.

  • Подобряване на презграничните услуги за спешна помощ в Пиренеите:

Лекарите в граничните райони не могат да се грижат за нуждаещите се от спешна медицинска помощ пациенти отвъд границата. За да бъде преодоляно това положение, по проекта „Когато системите за спешна медицинска помощ заличават границите“ се цели осигуряване на предварително взаимно признаване на лекарите от двете страни на границата.

Сега започва вторият етап от пилотния проект, по време на който трябва да се осигурят двустранни спогодби между лекарските съюзи на испанските и френските погранични райони. Вследствие на това 15 милиона жители на Пиренеите ще се ползват от по-добри услуги за спешна помощ. Проектът се подпомага от Европейския фонд за регионално развитие и ще бъде завършен в средата на 2019 г.

Резултатите от изпълнението на проекта ще служат като пример и в бъдеще той може да бъде възпроизвеждан в други презгранични райони. Комисията подкрепя преодоляването на препятствията, свързани с управлението на презграничните дела, и в своето законодателно предложение за политиката на сближаване за 2021 – 2027 г. предлага заделяне на 15 % от средствата по всяка програма за презгранично сътрудничество съгласно инициативата на Общността за граничните райони (Interreg).

  • Здравеопазване: тазгодишната нова категория за наградите RegioStars:

Всяка година се връчват наградите RegioStars, с които се отличават най-добрите и най-новаторските проекти по политиката на сближаване в Европа. Те са разпределени в пет тематични категории, има и тема на годината. В рамките на тазгодишното издание стремежът ще бъде да се наградят качествени проекти в здравеопазването, които да вдъхновят държавите членки и регионите.

Платформата за подаване на заявления по интернет е отворена от днес до 9 май 2019 г. Независимо жури ще оценява заявленията и ще отличи победителите по време на церемонията за връчване на наградите RegioStars, която ще се проведе в Брюксел през октомври 2019 г.

Контекст

Здравеопазването е много важен въпрос за гражданите на ЕС. Според едно неотдавнашно проучване Евробарометър здравеопазването е определено като главния проблем, пред който ще бъдат изправени регионите в бъдеще, като една трета от участвалите в допитването лица (34 %) го поставят на първо място.

Със средствата по политиката на сближаване се подпомагат проекти за подобряване на достъпа до здравеопазване и преодоляване на свързаните с него неравенства, реформиране на системите на здравеопазване, разработване на решения за електронно здравеопазване и решения от областта на цифровите технологии, както и научни изследвания и нововъведения, здравно образование, остаряване в добро здраве, здравословни и безопасни условия на труд.

През програмния период 2014 – 2020 г. в здраве са инвестирани 8 милиарда евро от фондове по политиката на сближаване, от които 4 милиарда евро съфинансиране от ЕС. 44,5 милиона души в ЕС следва да се ползват от по-добри здравни услуги през периода 2014 – 2020 г.

За повече сведения

Информационен документ – Инвестиции в здравеопазването по политиката на сближаване

Проучване, финансирано по програмата на ЕС за здравеопазването – Европейските структурни фондове за здравеопазването

Източник: Европейската комисия