Днес комисарите Крецу и Андрюкайтис събраха специалисти по здравеопазване и заедно започнаха обсъждането на бъдещите инвестиции на ЕС в здравеопазването по програмите в рамките на политиката на сближаване за 2021 – 2027 г.

В контекста на кръгла маса, проведена днес в Комисията с участието на представители на здравни сдружения, като Европейското сдружение по управлението в здравеопазването (European Health Management Association) и EuroHealthNet, комисарите поставиха началото на един пилотен проект за подобряване на презграничните услуги за спешна помощ в Пиренеите, между пограничните райони на Франция, Испания и Княжество Андора. Те обявиха също така, че тази година здравеопазването ще бъде новата категория за наградите RegioStars.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтисзаяви: „Според най-новото проучване Евробарометър почти 70 % от европейците искат ЕС да прави повече в здравеопазването. Действията с помощта на средствата по политиката на сближаване ни дават възможност действително да променяме нещата, когато има такава нужда, и да покажем, че желанията на нашите европейски съграждани не остават без отзвук. Много се радвам, че здравеопазването става нова категория в наградите RegioStars. Това е още един пример, че трябва и можем да приложим заложения в Договора принцип за включване на здравните въпроси във всички политики.“

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Инвестициите в здравеопазването в рамките на политиката на сближаване, за които в сегашния бюджет са предвидени над 4 милиарда евро, наистина показват как ни защитава Европа. Здравеопазването се променя и заедно с него трябва да се променят и инвестициите на ЕС. Ето защо ние устроихме това обсъждане със специалисти по здравеопазване и техните препоръки ще могат да ни послужат за ориентир при планирането на инвестициите на ЕС в тази област през следващото десетилетие.“

  • Бъдещите инвестиции на ЕС в здравеопазването:

В рамките на обсъждането бе направен изводът, че системите на здравеопазване се променят, като тенденцията е да се обръща повече внимание на образованието, насърчаването на здравето и превенцията на заболяванията. Наблюдава се промяна и от болничните и институционалните грижи към предоставяни в общността грижи и към обединяване на здравните и социалните грижи. С новите политически цели, които предвиждат обединени инвестиции за здравеопазването, социалното приобщаване и образованието, в предложението на Комисията за политиката на сближаване през периода 2021 – 2027 г. се уреждат условията за подпомагане на тези промени.

Промените в здравеопазването налагат различни инвестиции в инфраструктура, независимо дали става дума за първични и общностни здравни заведения или за програми за превенция, цялостни грижи и обучение на здравните работници. Политиката на сближаване може да бъде полезна за подпомагането на тези инвестиции.

Държавите членки и регионите трябва да съставят стратегии за дългосрочни инвестиции, отнасящи се до инфра