esc_call-december2019В Официалния вестник на ЕС от 11 ноември е публикувана покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност.

Покана обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

– Доброволчески проекти;

– Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.);

– Доброволчески екипи във високоприоритетни области;

– Стажове и работни места;

– Проекти за солидарност;

– Знак за качество.

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

– 28-те държави членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.

– Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:

– държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

– държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и Република Северна Македония;

– партньорските държави.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.).

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъда