Успоредно с втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската комисия публикува Обзорa на образованието и обучението за 2019 г., в който се прави анализ на това как образованието и обучението се развиват в ЕС и неговите държави членки. В Обзора за 2019 г. се отбелязва допълнителен напредък по отношение на важни цели на ЕС в областта на образованието и обучението, но също така се подчертава необходимостта да се предостави по-добра подкрепа за учителите и да се повиши привлекателността на учителската професия.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: За да изградим устойчива, сплотена и справедлива Европа, трябва да инвестираме в образованието. Това означава преди всичко да инвестираме в учителите — да им предоставим средствата и признанието, които те заслужават. Успехът на всяка образователна реформа зависи от учителите — ето защо за изграждането на истинско европейско пространство за образование до 2025 г. е от ключово значение да отговорим по-добре на потребностите на учителите. Гордея се с постигнатото с държавите членки през последните години, но предстоят още усилия. Обзорът на образованието и обучението играе жизненоважна роля за по-нататъшното реформиране на образователните ни системи, като ни помага да гарантираме, че всеки може да оползотвори своите таланти.

Комисията оказва подкрепа на държавите членки при подобряването на образователните им системи посредством сътрудничество по съответната политика, сравнителни проучвания и програми за финансиране, като например „Еразъм+“. Обзорът — ежегодното водещо издание на ЕС в областта на образованието, е неотделна част от тази работа. Като представя богат набор от политики и насърчава диалога, Обзорът помага на държавите членки да сравняват и подобряват своите образователни системи.

Тазгодишното — осмо — издание на Обзора е насочено към учителите. То включва и анализира констатациите от обширното проучване сред учителите, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В това последно издание на международното проучване в областта на преподаването и ученето се подчертава необходимостта от обучение на учителите за по-добро справяне с належащите проблеми, като например използването на информационни и комуникационни технологии, преподаването на ученици със специални нужди и преподаването в мултикултурни класни стаи. В отговор на това в Обзора се препоръчва да се гарантира подходящ брой учители в системата, по всички предмети, в селските и в градските райони. В същото време се подчертава, че са необходими повече усилия в областта на политиката, за да се привлекат да преподават най-добрите кандидати и се гарантира, че те са подходящо обучени и мотивирани да останат в професията.

Що се отнася до инвестициите в образованието, последните данни на Обзора показват, че публичните разходи за образование в ЕС остават като цяло стабилни на равнище ЕС, но държавите членки продължават да инвестират по-малко в образованието, отколкото преди икономичес