•Необходими са нови решения за съхранение на слънчева и вятърна енергия с цел непрекъснатост на доставките

•Евродепутатите предлагат варианти с използването на водород и батерии

•Насърчава се децентрализираното съхранение чрез домашни и автомобилни батерии

Тъй като енергията от възобновяеми енергийни източници заема все по-голям дял в европейския енергиен микс, евродепутатите предлагат различни решения за съхранение на енергията, като водород или домашни батерии.

В доклад, приет в сряда с 556 гласа „за“, 22 „против“ и 110 „въздържал се“, евродепутатите очертаха стратегия за съхранение на енергия, която се очаква да играе важна роля за постигането на целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Докладчикът Клаудия Гамон (Renew, Австрия), заяви: „Съхранението на енергия ще бъде от съществено значение за прехода към декарбонизирана икономика, основана на възобновяеми енергийни източници. Тъй като електричеството, генерирано от вятърна или слънчева енергия, не винаги е налично в необходимите количества, трябва да можем да го съхраняваме. В допълнение към познатите ни вече добре работещи решения, като например помпено-акумулиращите централи, редица други технологии ще играят важна роля в бъдещето — новите технологии за акумулаторни батерии, акумулирането на топлинна енергия или „зеления“ водород. Те трябва да стигнат до пазара, за да подсигурим непрекъснати енергийни доставки за европейските граждани.“

„Зелен“ водород

Парламентът призова Европейската комисия и държавите членки да премахнат регулаторните пречки пред разработването на проекти за съхранение на енергия, като например двойното данъчно облагане или недостатъците в мрежовите кодекси на ЕС. Според евродепутатите трансевропейските енергийни мрежи също трябва да бъдат преразгледани, за да се