Планът за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“, е изиграл ключова роля за стимулирането на заетостта и растежа в ЕС. Инвестициите на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) по плана „Юнкер“, са довели до увеличаване на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС с 0,9 % и до създаване на допълнителни 1,1 милиона работни места в сравнение с базовия сценарий. До 2022 г. благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС ще е нараснал с 1,8 % и ще са създадени 1,7 милиона работни места. Това показват последните изчисления на Съвместния изследователски център (JRC) и икономическия отдел на групата на ЕИБ, извършени въз основа на одобрените до юни 2019 г. споразумения за финансиране.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Постигнахме целите, които си поставихме – връщане на стабилния растеж в Европа и стимулиране на заетостта. До 2022 г. планът „Юнкер“ ще е допринесъл за създаването на 1,7 милиона работни места на трудовия пазар в ЕС и за увеличаване на БВП на Съюза с 1,8 %. Винаги съм казвал, че планът не е панацея, но можем да се гордеем с факта, че над един милион малки предприятия получават финансиране, което преди не беше достъпно за тях.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: Постигнахме значителен напредък от началото на първите проекти през 2015 г.! Днес европейската икономика отново е на прав път и планът за инвестиции ще има дълготрайно въздействие. До момента от финансирането са се възползвали над един милион малки предприятия, чиито проекти ни помагат в прехода към нисковъглеродна, кръгова и устойчива икономика. Горд съм да заявя, че изпълнихме нашия най-голям приоритет – да мобилизираме частни средства за общественото благо.

Вернер Хойер, председател на групата на Европейската инвестиционна банка, заяви: Когато преди пет години обсъдихме тази инициатива за пръв път, много хора бяха скептични. Трудно е да се повярва, че с какъвто и да е финансов инструмент могат да бъдат създадени милиони работни места или подкрепени един милион предприятия. Въпреки това последните изчисления показват, че сме били прави да следваме идеите си. Планът „Юнкер“ оказа значително въздействие върху икономиките и живота в цяла Европа – той подпомогна благоприятни за околната среда и климата проекти, иновациите и постигането на по-справедливо общество и ще продължи да го прави дори след като Жан-Клод и аз отдавна сме се пенсионирали.

Дългосрочно въздействие

Освен прякото си въздействие върху заетостта и растежа на БВП планът „Юнкер“ ще окаже и дългосрочно макроикономическо въздействие върху ЕС. До 2037 г. дейностите по плана „Юнкер“ ще доведат до създаване на още 1 милион работни места и до увеличаване на БВП на ЕС с още 1,2 %. Подобрената свързаност и повишената производителност в резултат на подкрепените по плана „Юнкер“ проекти допринасят за стимулирането на европейската конкурентоспособност и растеж в дългосрочен план.

Насърчаване на инвестициите и подкрепа за МСП

Според прогнозите към октомври 2019 г., планът „Юнкер“ ще мобилизира допълнителни инвестиции в размер на 439,4 милиарда евро в целия Съюз. Очаква се над един милион стартиращи и малки предприятия да се възползват от подобрения достъп до финансиране.

Около 70 % от очакваните мобилизирани инвестиции идват от частни ресурси, което означава, че планът „Юнкер“ е постигнал също така целта за мобилизиране на частни инвестиции.

Кой е получил финансиране?

Благодарение на плана „Юнкер“ ЕИБ и нейната дъщерна структура за финансиране на малки предприятия, Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), са одобрили финансирането на почти 1200 дейности и са на път да предоставят рисково финансиране за над един милион стартиращи предприятия и МСП в широк кръг от сектори и във всички 28 държави от ЕС.

Към октомври 2019 г. Гърция, Естония, Португалия, България и Полша са държавите с най-високо съотношение между привлечени инвестиции по линия на ЕФСИ и БВП. Проектите по плана „Юнкер“ включват различни дейности – от изграждане на паневропейска инфраструктура за високоскоростно зареждане на електрически автомобили до създаване на компания за управление на хранителни отпадъци в Румъния и реинтеграция на бивши военнослужещи на работното място в Нидерландия. За повече подробности и допълнителни примери за проекти вж. информационните документи по държави и по сектори.

Какви са ползите от плана „Юнкер“ за гражданите и предприятията?

В допълнение към финансирането на новаторски проекти и нови технологии с плана „Юнкер“ се подкрепят и други цели на ЕС, например политиката за климата и социалната и транспортната политика. Благодарение на плана „Юнкер“:

– над 10 милиона домакинства имат достъп до възобновяема енергия;

– 20 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;

– 182 милиона пътници годишно се ползват от по-добра железопътна и градска инфраструктура.

За пълен преглед на ползите вж. годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2018 г. относно операциите ѝ в рамките на ЕС.

Въздействие в областта на климата

Европейският фонд за стратегически инвестиции в рамките на плана „Юнкер“ подкрепя новаторски идеи за опазване на планетата. Очаква се чрез проектите, финансирани от групата на ЕИБ по плана „Юнкер“, да бъдат привлечени 90,7 милиарда евро инвестиции за действия в областта на климата. Действията включват изграждане на сгради с нулево потребление на енергия и вятърни паркове, проекти за слънчева енергия, водоспестяващи душове, екологосъобразни автобуси и LED осветление.

Индивидуални услуги за консултиране и място за срещи в интернет

Друга важна цел на плана „Юнкер“ е да подпомага започването на нови проекти. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси предоставя техническа помощ и консултации за нови проекти. От стартирането си през 2015 г. центърът е разгледал над 1400 искания от организатори на проекти във всички държави от ЕС – по над 400 от тях се предоставя индивидуална консултативна помощ. За над 50 от тези проекти вече е одобрено отпускането на заеми от ЕИБ. Един от тях бе за модернизиране на системата за улично осветление във Вилнюс, за да се подобри нейната енергийна ефективност. Проектът, който също така получи гарантиран от ЕФСИ заем в размер на 21,6 милиона евро, ще помогне за намаляване на потреблението на електроенергия и на разходите с около 51 %, което ще доведе до икономии от 1 милион евро на година. Енергийното спестяване се равнява на средното потребление на енергия на почти 3100 домакинства.

Освен това към септември 2019 г. е публикувана информация за 890 проекта на Европейския портал за инвестиционни проекти – място за онлайн срещи на организатори на проекти и инвеститори. Те обхващат всички основни сектори на икономиката на ЕС, като общият размер на предложените инвестиции възлиза на 65 милиарда евро. Над 60 проекта са получили финансиране след публикуването на информация за тях на портала. Порталът предлага и допълнителни услуги, например организиране на прояви за намиране на партньори.

Контекст

Планът за инвестиции за Европа (планът „Юнкер“) бе иницииран през ноември 2014 г., за да се обърне низходящата тенденция по отношение на равнищата на инвестициите и Европа да се насочи по пътя на икономическото възстановяване. Неговите три цели бяха премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти и по-интелигентно използване на финансовите ресурси. Европейският фонд за стратегически инвестиции е гаранция от бюджета на ЕС, която позволява на групата на ЕИБ да финансира повече и често по-рискови проекти.

Често се финансират изключително иновативни проекти или стартиращи предприятия без кредитна история. С проектите също така се обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и по географски райони. Планът „Юнкер“ позволява на групата на ЕИБ да финансира повече дейности с по-висок рисков профил, отколкото би било възможно без гаранцията от бюджета на ЕС, както и да достига до нови клиенти – 75 % от получателите на подкрепа по плана са нови за банката.

На 18 април 2019 г. Европейският парламент даде зелена светлина за приемника на плана „Юнкер“ в следващата многогодишна финансова рамка – програмата InvestEU.

Оценката на макроикономическото въздействие е извършена съвместно от икономическия отдел на ЕИБ и Съвместния изследователски център на Комисията (JRC). Тя се основава на утвърдена, публикувана и рецензирана методология, разработена от JRC. Данните за моделирането са достъпни в доклада за въздействието от юни 2018 г.

За повече информация

Въздействие на плана „Юнкер“ върху заетостта и растежа: информационен документ

ЕИБ/JRC 2019 г.: оценка на макроикономическото въздействие на групата на ЕИБ

План „Юнкер“ – информационни документи по държави и по сектори

Пълен списък на проектите на ЕИБ по линия на ЕФСИ

Източник: Европейска комисия