Планът за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“, е изиграл ключова роля за стимулирането на заетостта и растежа в ЕС. Инвестициите на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) по плана „Юнкер“, са довели до увеличаване на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС с 0,9 % и до създаване на допълнителни 1,1 милиона работни места в сравнение с базовия сценарий. До 2022 г. благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС ще е нараснал с 1,8 % и ще са създадени 1,7 милиона работни места. Това показват последните изчисления на Съвместния изследователски център (JRC) и икономическия отдел на групата на ЕИБ, извършени въз основа на одобрените до юни 2019 г. споразумения за финансиране.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Постигнахме целите, които си поставихме – връщане на стабилния растеж в Европа и стимулиране на заетостта. До 2022 г. планът „Юнкер“ ще е допринесъл за създаването на 1,7 милиона работни места на трудовия пазар в ЕС и за увеличаване на БВП на Съюза с 1,8 %. Винаги съм казвал, че планът не е панацея, но можем да се гордеем с факта, че над един милион малки предприятия получават финансиране, което преди не беше достъпно за тях.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: Постигнахме значителен напредък от началото на първите проекти през 2015 г.! Днес европейската икономика отново е на прав път и планът за инвестиции ще има дълготрайно въздействие. До момента от финансирането са се възползвали над един милион малки предприятия, чиито проекти ни помагат в прехода към нисковъглеродна, кръгова и устойчива икономика. Горд съм да заявя, че изпълнихме нашия най-голям приоритет – да мобилизираме частни средства за общественото благо.

Вернер Хойер, председател на групата на Европейската инвестиционна банка, заяви: Когато преди пет години обсъдихме тази инициатива за пръв път, много хора бяха скептични. Трудно е да се повярва, че с какъвто и да е финансов инструмент могат да бъдат създадени милиони работни места или подкрепени един милион предприятия. Въпреки това последните изчисления показват, че сме били прави да следваме идеите си. Планът „Юнкер“ оказа значително въздействие върху икономиките и живота в цяла Европа – той подпомогна благоприятни за околната среда и климата проекти, иновациите и постигането на по-справедливо общество и ще продължи да го прави дори след като Жан-Клод и аз отдавна сме се пенсионирали.

Дългосрочно въздействие

Освен прякото си въздействие върху заетостта и растежа на БВП планът „Юнкер“ ще окаже и дългосрочно макроикономическо въздействие върху ЕС. До 2037 г. дейностите по плана „Юнкер“ ще доведат до създаване на още 1 милион работни места и до увеличаване на БВП на ЕС с още 1,2 %. Подобрената свързаност и повишената производителност в резултат на подкрепените по плана „Юнкер“ проекти допринасят за стимулирането на европейската конкурентоспособност и растеж в дългосрочен план.

Насърчаване на инвестициите и подкрепа за МСП

Според прогнозите към октомври 2019 г., планът „Юнкер“ ще мобилизира допълнителни инвестиции в размер на 439,4 милиарда евро в целия Съюз. Очаква се над един милион стартиращи и малки предприятия да се възползват от подобрения достъп до финансиране.