В четвъртък Парламентът прие преговорната си позиция със Съвета относно преработените правила за командировани шофьори, времето за почивки и по-стриктни правила за каботаж. Те също искат да се прекрати нарушаването на конкуренцията от превозвачите, които използват т. нар. фирми „пощенски кутии“.

По-справедлива конкуренция и борба с незаконните практики в международния превоз

За да подпомогне разкриването на нарушения на пътните превозвачи, Парламентът иска да се заменят съществуващите лимити на броя каботажни операции (операции на транспортните дружества, извършвани в рамките на национален пазар извън собствената им страна), с лимит във време (3 дни), както и да се въведе регистриране на преминаването на граници в тахографите на камионите.

Трябва също да има „срок на прекъсване“ за камионите, който трябва да бъде прекаран в държавата на произход (60 часа), преди те да могат да извършват по-нататъшни каботажни превози, с цел предотвратяване на систематичен каботаж.

За справяне с проблема с т. нар. фирми „пощенски кутии“, транспортните дружества ще трябва да провеждатт значителна част от дейностите си в държавата членка на регистрация. Тъй като превозните дружества все повече използват леки търговски превозни средства за предоставяне на транспортни услуги, тези субекти ще трябва също да спазват нормите на ЕС за транспортни операции, отбелязват евродепутатите.

Ясни правила за командироването на шофьорите и по-малко бюрокрация за операторите

Правилата на ниво ЕС за командироването на шофьорите ще дадат по ясна правна рамка за прилагането на правилата за командированите работници в силно мобилния транспортен сектор с цел намал