Според ново проучване на Евробарометър 94 % от гражданите на всички държави в ЕС споделят че опазването на околната среда е важно за тях.

В допълнение, 91 % от гражданите заявяват че изменението на климата е сериозен проблем в ЕС. Според 83 % от интервюираните, за опазването на околната среда е необходимо европейско законодателство.

Публикуваното днес проучване на Евробарометър показва, че гражданите желаят да се направи повече за опазването на околната среда. Те вярват че отговорността трябва да бъде понесена съвместно от едрите предприятия и промишлеността, от националните правителства и ЕС, както и от самите граждани. Според интервюираните граждани проблемите на околната среда могат най-успешно да бъдат разрешени като се променят навиците по отношение на потреблението, производството и търговията.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс, сподели:„Резултатите от това проучване не ни изненадват. Именно на тези тревоги на гражданите искаме да отговорим с Европейския зелен пакт. Обнадежден съм от изразената подкрепа за основните промени, които предстои да направим в нашето общество и в икономиката, както и от желанието на хората да участват активно в тях.“

Според констатациите на проучването най-важните екологични проблеми са изменението на климата, нарастващото количество отпадъци и замърсяването на въздуха и водата. Повече от три четвърти (78 %) от участниците в проучването вярват че проблемите на околната среда влияят пряко върху тяхното ежедневие и върху здравето им. Повече от осем на всеки десет граждани се тревожат за въздействието на химикалите, съдържащи се в продукти за ежедневна употреба.

Признава се че може да се наложат основни промени. Сред повече от 27 000-те интервюирани е налице солидна подкрепа за всички предложени мерки, насочени към намаляване на пластмасовите отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Освен това съгласно констатациите гражданите вярват че продуктите трябва да бъдат проектирани по начин, който улеснява рециклирането на пластмасата; промишлеността и търговците на дребно трябва да положат усилия за намаляване на пластмасовите опаковки; хората трябва да бъдат научени да генерират по-малко пластмасови отпадъци; местните власти трябва да осигурят повече и по-добри съоръжения за събиране на пластмасови отпадъци.

Проучването изследва също така отношението към шивашката промишленост и установи висока степен на загриженост по въпросите на околната среда и условията на труд. Участниците в проучването искат по-дълготрайни облекла, направени от материали, които могат да бъдат рециклирани.

На последно място, те заявяват подкрепата си и за други мерки, като инвестициите в изследователска и развойна дейност, предоставянето на повече информация и образование, насърчаването на развитието на устойчиви дейности сред предприятията и засиления законодателен контрол.

Контекст

Това проучване бе проведено от 6 до 19 декември 2019 г. в 28-те по това време държави членки на ЕС. Около 27 498 респонденти от различни социални и демографски групи бяха анкетирани лично в техните домове на родния им език.

Това специално проучване на Евробарометър е последващо действие след проведеното през септември 2017 г. Специално проучване на Евробарометър на същата тема. Много от въпросите бяха повторени в настоящото Специално проучване на Евробарометър.

За повече информация

Проучване на Евробарометър