Днес Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща
всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. В
него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището и
миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне
на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на
доверието между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския съюз да
управлява миграцията.
Миграцията е сложен феномен с много аспекти, които трябва да бъдат отчитани комплексно:
безопасността на хората, които търсят международна закрила или по-добър живот, опасенията на
държавите по външните граници на ЕС, които са разтревожени, че миграционният натиск ще
надхвърли капацитета им и които имат нужда от солидарността на останалите. Също така
опасенията на другите държави от ЕС, които се притесняват, че ако процедурите не се спазват по
външните граници, техните собствени национални системи за убежище, интеграция или връщане
няма да могат да се справят в случай на прилив на хора.
Сегашната система вече не работи. В продължение на изминалите пет години ЕС не успя да я
поправи. ЕС трябва да излезе от сегашната „задънена улица“ и да се справи със задачата. С
новия Пакт за миграцията и убежището Комисията предлага общи европейски решения за
европейските предизвикателства. ЕС трябва да премине от ad hoc решения към предвидима и
надеждна система за управление на миграцията.
След консултации на широка основа и честна и цялостна оценка на ситуацията Комисията
предлага да бъде усъвършенствана цялата система. Това включва разглеждането на начини за
подобряване на сътрудничеството с държавите на произход и транзит, гарантирането на
ефикасни процедури, успешното интегриране на бежанците и връщането на онези, които нямат
право да останат. Нито едно решение само по себе си не може да удовлетвори всички стани по
всички аспекти. Но като работи в единодействие, ЕС може да намери общо решение.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Днес предлагаме
европейско решение за възстановяване на доверието между държавите членки и на увереността
на гражданите в нашата способност да управляваме миграцията като Съюз. EС вече доказа в
други области, че може да предприема изключителни стъпки, за да намери пресечна точка
в разминаващите се гледни токи. Ние създадохме сложен вътрешен пазар, обща валута и
безпрецедентен план за възстановяване, за да изградим наново икономиките си. Дошъл е
моментът да докажем, че сме на висотата на предизвикателството да управляваме съвместно
миграцията, с верния баланс между солидарност и отговорност.
Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския
ни начин на живот, заяви: Мория трагично ни припомни, че времето е изтекло и повече не можем
да живеем в дом, който е само наполовина изграден. Дошъл е моментът да се обедним около
обща, европейска политика за миграцията. Пактът ни дава липсващите парченца от пъзела на
един комплексен подход към миграцията. Миграцията има различни проявления в различните
държави членки. Разнородните и специфични предизвикателства пред всяка една от тях трябва
да бъдат разпознати, признати и преодолени.
Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон добави: Миграцията винаги е
била и винаги ще бъде част от нашите общества. Това, което предлагаме днес, ще позволи да се
изгради дългосрочна политика в областта на миграцията, която може превърне европейските
ценности в практическо управление. Този пакет от предложения ще осигури ясни, справедливи и
по-бързи процедури на границата, благодарение на които няма да се налага хората да чакат в
неизвестност. Ще се работи в засилено сътрудничество с трети държави, за да се осигури бързо
връщане, и ще има повече законни начини за миграция и решителни действия за борба с
контрабандистите на хора. Основно наборът от предложения защитава правото да се търси убежище.
По-голямо доверие, подплатено с по-качествени и по-ефективни процедури
Първият стълб в подхода на Комисията за изграждане на доверие се състои в по-ефикасни и
по-бързи процедури. По-специално Комисията предлага да се въведе интегрирана процедура
на границата, включваща за първи път скрининг преди влизането, обхващащ идентифицирането
на всички хора, които преминават външните граници на ЕС без разрешение или които са слезли
на територията на Съюза след операция по търсене и спасяване.
Това също така ще води до медицински прегледи и проверки за сигурност, вземане на пръстови
отпечатъци и регистрация в базата данни Евродак. След скрининга ще може отделните лица да
бъдат насочвани към подходящата процедура, било то на границата за определени категории
кандидати или обичайна процедура за предоставяне на убежище. В рамките на тази процедура
на границата ще се вземат бързо решения за предоставяне на убежище или за връщане, като по
този начин бързо ще бъде осигурена сигурност за хората, чиито случаи могат да бъдат
разгледани експедитивно.
Същевременно всички останали процедури ще бъдат подобрени и ще подлежат на по-строг
мониторинг и оперативна подкрепа от агенциите на ЕС. Цифровата инфраструктура на ЕС за
управление на миграцията ще бъде осъвременена, за да се отразят и подкрепят тези процедури.
Справедливо споделяне на отговорността и солидарност
Вторият стълб, който заема централно място в Пакта, се изразява в справедливо споделяне на
отговорността и солидарност. Държавите членки ще трябва да действат отговорно и
солидарно помежду си. По време на сътресения всяка държава членка, без изключение, трябва
да дава своя солидарен принос, за да се подкрепи стабилизирането на цялостната система, да се
помогнат държавите членки, които са подложени на натиск, и да се гарантира, че Съюзът
изпълнява хуманитарните си задължения.
По отношение на различното положение, в което се намират държавите членки, и на променящия
се миграционен натиск, Комисията предлага система за гъвкав принос от страна на държавите
членки. Той може да варира от преместването на търсещи убежище лица от първата страна на
влизане до поемането на отговорност за връщането на лица, които нямат право да останат, или
различни форми на оперативна подкрепа.
Въпреки че новата система се основава на сътрудничеството и на гъвкавите форми на подкрепа,
започващи на доброволен принцип, в моменти на натиск в отделни държави членки ще се
изисква по-строго дефиниран принос въз основа на предвидената „предпазна мрежа“.
Механизмът за солидарност ще обхваща разнообразни ситуации, включително слизане на брега
на хора след операции за издирване и спасяване, натиск, случи на кризи и други специфични
обстоятелства.
Смяна на парадигмата в сътрудничеството с държавите извън ЕС
ЕС ще се стреми да насърчава отчитащите индивидуалната специфика взаимноизгодни
партньорства с трети държави. Те ще спомогнат за преодоляването на общи
предизвикателства, като контрабандата на мигранти, ще подпомогнат разработването на законни
пътища за миграция и ефективното прилагане на споразуменията и договореностите за обратно
приемане. ЕС и неговите държави членки ще работят в единодействие , като използват широк
набор от инструменти в подкрепа на сътрудничеството с трети държави в сферата на обратното
приемане. .
Цялостен подход
Днешният пакет има за цел също така да стимулира една обща система на ЕС за връщанията,

за да бъдат по-убедителни правилата на ЕС в сферата на миграцията. Тя ще включва по-
ефективна правна рамка и засилена роля на европейската гранична и брегова охрана, а

новоопределеният координатор на ЕС за връщането с неговата мрежа от национални
представители ще гарантира последователността в рамките на ЕС.
Предложена е и обща структура за управлението на миграцията с по-добро
стратегическо планиране, за да се гарантира съгласуваността между националните политики и
политиките на ЕС, и със засилен мониторинг на управлението на миграцията по места, за да се
повиши взаимното доверие.
Управлението на външните граници ще бъде подобрено. Постоянният корпус на
европейската гранична и брегова охрана, който ще започне да действа от 1 януари 2021 г.,
ще оказва засилена подкрепа, където е необходимо.

Една убедителна политика за законна миграция и интеграция ще бъде в полза на
европейските общества и икономики. Комисията ще обяви Партньорства в подкрепа на
таланта с ключови държави извън ЕС, чрез които да откликне на търсенето на работна ръка и
умения в ЕС. Пактът ще засили презаселването и ще насърчава други, допълващи го
възможности, като се стреми да разработи европейски модел на общностно или частно
спонсориране. Комисията ще приеме и нов всеобхватен План за действие относно
интеграцията и приобщаването за 2021—2024 г.
Следващи стъпки
Следващият етап, за да стане реалност действително общата политика на ЕС в областта на
миграцията и убежището, е разглеждането и приемането от Европейския парламент и Съвета на
пълния набор от законодателни актове, необходими за това. С оглед на спешния характер на