Днес Европейската комисия предлага нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща
всички различни елементи, необходими за всеобхватен европейски подход към миграцията. В
него се определят подобрени и ускорени процедури за цялата система на убежището и
миграцията. Постига се и баланс между принципите за справедливо споделяне
на отговорността и за солидарност. Това е от основно значение за възстановяването на
доверието между държавите членки и на доверието в капацитета на Европейския съюз да
управлява миграцията.
Миграцията е сложен феномен с много аспекти, които трябва да бъдат отчитани комплексно:
безопасността на хората, които търсят международна закрила или по-добър живот, опасенията на
държавите по външните граници на ЕС, които са разтревожени, че миграционният натиск ще
надхвърли капацитета им и които имат нужда от солидарността на останалите. Също така
опасенията на другите държави от ЕС, които се притесняват, че ако процедурите не се спазват по
външните граници, техните собствени национални системи за убежище, интеграция или връщане
няма да могат да се справят в случай на прилив на хора.
Сегашната система вече не работи. В продължение на изминалите пет години ЕС не успя да я
поправи. ЕС трябва да излезе от сегашната „задънена улица“ и да се справи със задачата. С
новия Пакт за миграцията и убежището Комисията предлага общи европейски решения за
европейските предизвикателства. ЕС трябва да премине от ad hoc решения към предвидима и
надеждна система за управление на миграцията.
След консултаци