Започна да се прилага Директивата относно специалните гаранции за децата. Тя е последната от шест директиви на ЕС за гарантиране на процесуалните права на хората в Съюза, като по този начин се гарантира пълният набор от права.

В допълнение към тези нови права за децата Директивата за гарантиране на достъпа до правна помощ започна да се прилага на 5 май. Този пакет от правила на ЕС гарантира, че в областта на наказателното производство се спазват основните права на гражданите на ЕС на справедливо и равно третиране, и че тези права се прилагат по сходен начин във всички държави членки.

Понастоящем се прилагат следните права:

  • Специални гаранции за децата – Всяка година в ЕС срещу над 1 милион деца биват образувани наказателни производства. Децата са уязвими и се нуждаят от специална защита на всички етапи на производството. Съгласно прилагащите се от днес нови правила децата следва да бъдат подпомагани от адвокат и държани отделно от възрастните, ако бъдат изпратени в затвора. Неприкосновеността на личния живот трябва да се зачита и следва да се прави аудио-визуален или друг запис на разпитите.
  • Право на правна помощ – Ако са заподозрени или обвинени в извършването на престъпление, хората имат право на правна помощ, т.е. финансова подкрепа, например, ако не разполагат с достатъчно средства, за да покрият разноските по производството.

Правилата на ЕС определят ясни критерии за предоставяне на правна помощ. Решенията относно предоставянето на правна помощ трябва да бъдат вземани своевременно и надлежно и хората трябва да бъдат уведомявани писмено, ако молбата им бъде отхвърлена изцяло или частично.

Тези права допълват други права, които вече се прилагат в ЕС:

  • Правото на презумпция за невиновност и правото на присъствие на съдебния процес – Презумпция за невиновност съществува във всички държави — членки на ЕС, но правилата на ЕС гарантират, че това право се прилага по еднакъв начин в целия ЕС. В правилата ясно се посочва, че тежестта на доказване на вината се носи от обвинението, а не от обвиняемия, който да трябва да докаже, че не е виновен.
  • Правото на адвокат – Ако някой е заподозрян или обвиняем, независимо от това къде се намира в ЕС, той има право да бъде съветван от адвокат. В производството по европейска заповед за арест също има право на достъп до адвокат, както в държавата членка, която изпълнява заповедта, така в държавата членка, в която тя е била издадена.
  • Правото на информация – Лицата трябва да бъдат своевременно информирани за какво престъпление са заподозрени или обвинени. Те също трябва своевременно да бъдат информирани за правата им в наказателното производство, устно или писмено. Трябва да получат достъп до материалите по делото.
  • Право на устен и писмен превод – Устен превод се осигурява безплатно по време на всички разпити, включително в полицията, на всички съдебни заседания и на всички необходими междинни явявания пред съдия, както и по време на важни срещи между вас и вашия адвокат.

Следващи стъпки

Държавите членки, които още не са въвели правилата, трябва да го направят възможно най-скоро. Европейската комисия ще продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира, че тези правила се прилагат правилно в полза на гражданите. Това може да се извърши включително чрез семинари и срещи на експерти.

Контекст

Членове 47—49 от Хартата на основните права на ЕС защитават следните права

Европейската комисия предложи последните три от тези директиви относно процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица през ноември 2013 г.

Двете директиви относно правото на устен и писмен превод и правото на информация се прилагат за всички държави членки, с изключение на Дания. Останалите четири директиви (достъп до адвокат, презумпция за невиновност, право на правна помощ и гаранции за децата) се прилагат за всички държави членки, с изключение на Ирландия, Обединеното кралство и Дания.

За повече информация

Информационен документ – Вашите права, ако бъдете заподозрян или обвинен в извършването на престъпление в ЕС