Нов план за действие за кръговата икономика

Предлагайки мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие има за цел да подготви нашата икономика за екологосъобразно бъдеще, да укрепи конкурентоспособността ни, като същевременно защитава околната среда и предоставя нови права на потребителите. Надграждайки върху свършеното от 2015 г. насам, новият план е насочен към проектирането и производството в кръговата икономика, за да се гарантира, че използваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е възможно по-дълго. Планът и предвидените в него инициативи ще бъдат разработени с активното участие на бизнеса и заинтересованите страни.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Необходима е изцяло кръгова икономика, за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., да се опази околната среда и да се засили икономическата ни конкурентоспособност. Днес нашата икономика е все още предимно линейна, като само 12 % от вторичните суровини и ресурси се връщат обратно в икономиката. Много продукти се развалят прекалено лесно, не могат да бъдат използвани повторно, ремонтирани или рециклирани, или са направени само за еднократна употреба. Съществува огромен потенциал, който може да бъде използван от предприятията и потребителите. С приетия днес план предприемаме действия за трансформиране на начина, по който се произвеждат продуктите, и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор в своя полза и в полза на околната среда.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Разполагаме с една планета Земя, а до 2050 г. консумацията ни ще достигне такова ниво, сякаш разполагаме с три.“ Новият план ще превърне кръговата икономика в стандарт в живота ни и ще ускори прехода към зелена икономика. Предлагаме решителни действия за промяна на върха на веригата за устойчивост, а именно при проектирането на продукта. Ориентираните към бъдещето мерки ще създадат възможности за бизнес и за работни места, ще предоставят нови права на европейските потребители, ще използват потенциала на иновациите и цифровизацията и, също като природата, ще гарантират, че нищо не се разхищава.“ 

Преходът към кръгова икономика вече е в ход, като някои водещи предприятия, потребители и публични органи в Европа са възприели този устойчив модел. Комисията ще гарантира, че кръговата икономика осигурява възможности за всички, без никой да бъде пренебрегнат. Представеният днес като част от промишлената стратегия на ЕС план за действие за кръговата икономика съдържа мерки за:

  • Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да гарантира, че продуктите на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по-лесни са за повторна употреба, ремонт и рециклиране, и включват възможно най-много рециклирани материали, а не първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното излизане от употреба ще бъде поставено под контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде забранено.
  • Повече права за потребителите. Потребителите ще имат