Нов план за действие за кръговата икономика

Предлагайки мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие има за цел да подготви нашата икономика за екологосъобразно бъдеще, да укрепи конкурентоспособността ни, като същевременно защитава околната среда и предоставя нови права на потребителите. Надграждайки върху свършеното от 2015 г. насам, новият план е насочен към проектирането и производството в кръговата икономика, за да се гарантира, че използваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е възможно по-дълго. Планът и предвидените в него инициативи ще бъдат разработени с активното участие на бизнеса и заинтересованите страни.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Необходима е изцяло кръгова икономика, за да се постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., да се опази околната среда и да се засили икономическата ни конкурентоспособност. Днес нашата икономика е все още предимно линейна, като само 12 % от вторичните суровини и ресурси се връщат обратно в икономиката. Много продукти се развалят прекалено лесно, не могат да бъдат използвани повторно, ремонтирани или рециклирани, или са направени само за еднократна употреба. Съществува огромен потенциал, който може да бъде използван от предприятията и потребителите. С приетия днес план предприемаме действия за трансформиране на начина, по който се произвеждат продуктите, и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив избор в своя полза и в полза на околната среда.“

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Разполагаме с една планета Земя, а до 2050 г. консумацията ни ще достигне такова ниво, сякаш разполагаме с три.“ Новият план ще превърне кръговата икономика в стандарт в живота ни и ще ускори прехода към зелена икономика. Предлагаме решителни действия за промяна на върха на веригата за устойчивост, а именно при проектирането на продукта. Ориентираните към бъдещето мерки ще създадат възможности за бизнес и за работни места, ще предоставят нови права на европейските потребители, ще използват потенциала на иновациите и цифровизацията и, също като природата, ще гарантират, че нищо не се разхищава.“ 

Преходът към кръгова икономика вече е в ход, като някои водещи предприятия, потребители и публични органи в Европа са възприели този устойчив модел. Комисията ще гарантира, че кръговата икономика осигурява възможности за всички, без никой да бъде пренебрегнат. Представеният днес като част от промишлената стратегия на ЕС план за действие за кръговата икономика съдържа мерки за:

 • Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще предложи законодателство в областта на политиката за устойчиви продукти, за да гарантира, че продуктите на пазара на ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по-лесни са за повторна употреба, ремонт и рециклиране, и включват възможно най-много рециклирани материали, а не първични суровини. Еднократната употреба ще бъде ограничена, преждевременното излизане от употреба ще бъде поставено под контрол, а унищожаването на непродадените дълготрайни стоки ще бъде забранено.
 • Повече права за потребителите. Потребителите ще имат достъп до надеждна информация по въпроси като възможностите за ремонт и трайността на продуктите, за да могат да взимат устойчиви от екологична гледна точка решения. Те ще могат да се възползват от истинско „право на ремонт“.
 • Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси и където потенциалът за кръгова икономика е голям. Комисията ще предприеме конкретни действия относно: ◦електроника и ИКТ — инициатива за кръгова електроника за постигане на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и подобряване на събирането и третирането на отпадъците
 • акумулаторни батерии и превозни средства — нова регулаторна рамка относно акумулаторните батерии с цел повишаване на устойчивостта и насърчаване на кръговия потенциал на акумулаторните батерии
 • опаковки — нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на пазара на ЕС, включително намаляване на (свръх)опаковането
 • пластмаси — нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и пластмасите на биологична основа и биоразградимите пластмаси
 • текстилни изделия — нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на конкурентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС за повторна употреба на текстилните продукти
 • строителство и сгради — всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна среда, с която се насърчават принципите на кръговата икономика
 • храни — нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да бъдат заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в хранителния сектор с продукти за многократна употреба.
 • Гаранция за по-малко отпадъци. Усилията ще бъдат насочени към избягване на производството на отпадъци като цяло и преобразуването им във висококачествени вторични ресурси, за които е необходим добре функциониращ пазар на вторични суровини. Комисията ще проучи възможността за създаване на общ за ЕС хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране. Планът за действие съдържа и поредица от действия за свеждане до минимум на износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния превоз на отпадъци.

Контекст

Европейският зелен пакт, представен от Комисията „Фон дер Лайен“ на 11 декември 2019 г., предвижда амбициозна пътна карта за постигане на неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която икономическият растеж не е зависим от използването на ресурси. Кръговата икономика намалява натиска върху природните ресурси и е предпоставка за постигане на целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за спиране на загубата на биологично разнообразие. Половината от общите емисии на парникови газове и над 90 % от загубата на биологично разнообразие, както и недостигът на вода се дължат на добива и преработката на ресурси.

Кръговата икономика ще окаже положително въздействие върху растежа на БВП и създаването на работни места, тъй като прилагането на амбициозните мерки на кръговата икономика в Европа може да увеличи БВП на ЕС с още 0,5 % до 2030 г., като създаде около 700 000 нови работни места.

За повече информация

Въпроси и отговори: Нов план за действие за кръговата икономика за постигане на по-чиста и по-конкурентна Европа

Уебсайт на новия план за действие за кръговата икономика

Информационен документ: Нов план за действие за кръговата икономика

Нов план за действие за кръговата икономика за постигане на по-чиста и по-конкурентноспособна Европа

Приложение към новия план за действие за кръговата икономика за постигане на по-чиста и по-конкурентна Европа

Работен документ на службите на Комисията „Водеща роля по пътя към световна кръгова икономика: актуално състояние“

Проучване на Евробарометър: Опазването на околната среда и климата е важно за над 90 % от европейските граждани

Уебсайт на първия план за действие за кръговата икономика

Източник: Европейска комисия

    

Стратегия за равенство между половете: амбиция за изграждане на Съюз на равенство

Европейската комисия представи своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа.

Стратегия за равенство между половете

Европейската комисия представи днес своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа. Въпреки че ЕС е световен лидер в областта на равенството между половете и е постигнал значителен напредък през последните десетилетия, насилието и стереотипите, основани на пола, продължават да съществуват — за това свидетелства фактът, че една трета от жените в ЕС са били обект на физическо и/или сексуално насилие. Независимо от това, че по-голям брой жени завършват висше образование, те печелят средно 16 % по-малко от мъжете и едва 8 % от главните изпълнителни директори на най-големите дружества в ЕС са жени.

С цел това да се промени, в Стратегията за равенство между половете за периода 2020—2025 г. са определени ключови действия за следващите 5 години, като се поема ангажимент да се гарантира, че Комисията ще включва аспект за равенство между половете във всички области на политиката на ЕС. Стратегията очертава начина, по който Комисията ще изпълни даденото от президента Фон дер Лайен обещание Европа да предоставя еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи стремежи.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, но все още не е реалност. В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да достигнем пълния си потенциал само ако използваме всички наши таланти и многообразие. Не е достатъчно да се използват само половината от населението, половината от идеите или половината от енергията. Със стратегията за равенство между половете даваме тласък за постигане на по-голям и по-бърз напредък при насърчаването на равенството между мъжете и жените.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ по въпросите на ценностите и прозрачността, Вера Йоурова, заяви: Европа е добро място за живеене за жените, въпреки всички недостатъци. И докато в обществото ни се извършват важни преходи — били те екологични или цифрови — ние трябва да гарантираме, че жените и мъжете разполагат с равни възможности и че неравенствата няма да се изострят допълнително от промените. Точно обратното, трябва да създадем условия жените да бъдат фактори за справедлив преход на работното място и в частния сектор.

Комисарят по въпросите на равнопоставеността, Хелена Дали, посочи: За постигането на равенство не се изисква прехвърляне на каквото и да било от една кошница в друга. Равенството е неизчерпаем ресурс и има достатъчно от него за всички. От друга страна, дискриминацията коства много на хората, страдащи от нея, и на обществото като цяло — като липса на лично признание, липса на признаване на заслугите и загуба на таланти и иновации. Благодарение на Стратегията за равенство между половете поставяме равенството между половете на централно място при разработването на политиките на ЕС. Целта ни е да гарантираме, че на жените няма да се налага да преодоляват допълнителни препятствия, за да постигнат това, което за мъжете е просто даденост, и вместо това ще са в състояние да достигнат пълния си потенциал.

Конкретни действия за постигане на равенство през периода 2020—2025 г.

Досега нито една държава — членка на ЕС, не е постигнала равенство между жените и мъжете. Напредъкът е бавен, а между половете продължават да съществуват разлики в заетостта, заплащането, грижите и пенсиите. За да се премахнат тези различия и да се даде възможност на Европа да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото, стратегията очертава набор от ключови действия, включващи: премахване на насилието и стереотипите, основани на пола; осигуряване на равно участие и равни възможности на пазара на труда, включително равно заплащане; и постигане на баланс между половете при вземането на решения и в политиката.

 1. В ЕС 33 % от жените са били подложени на физическо и/или сексуално насилие, а 55 % са били жертва на сексуален тормоз. Жените в Европа трябва да бъдат освободени от насилието и вредните стереотипи. За да се постигне това, със Стратегията се отправя призив за предприемане на правни мерки за криминализиране на насилието срещу жени. Комисията възнамерява по-специално да разшири областите на наказателното право, в които е възможно хармонизиране в цяла Европа, така че да се включат специфични форми на насилие срещу жени, включително сексуалният тормоз, малтретирането и гениталното осакатяване на жени. Наред с това Комисията ще внесе предложение за законодателен акт за цифровите услуги, за да изясни какви мерки се очакват от платформите, за да се противодейства на незаконните дейности онлайн, включително онлайн насилието срещу жени.
 2. Жените в ЕС печелят средно 16 % по-малко от мъжете и все още срещат трудности при намирането на работа и запазването на работното си място. Равенството между половете е съществено условие за иновативна, конкурентоспособна и процъфтяваща европейска икономика. Като се имат предвид демографските предизвикателства и зеленият и цифровият преход, оказването на подкрепа на жените при намирането на работа в сектори, в които има недостиг на умения, и по-специално в секторите на технологиите и изкуствения интелект, ще окаже положително въздействие върху европейската икономика. С цел да се премахне неравното заплащане, Комисията започва днес обществена консултация относно прозрачността при заплащането, като до края на 2020 г. ще предложи задължителни мерки. За да се даде възможност на жените да преуспяват на пазара на труда, Комисията също така ще удвои ус