Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/NextGenerationEU: Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 милиарда евро за финансиране на възстановяването

NextGenerationEU: Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 милиарда евро за финансиране на възстановяването

2021-04-29T12:51:32+03:00април 14, 2021|Categories: Без категория|

NextGenerationEU: Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 милиарда евро за финансиране на възстановяването

Европейската комисия предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните граждани. Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер до около 800 милиарда евро по текущи цени. Този подход, който ще бъде в съответствие с най-добрите практики на емитентите на държавни дългови инструменти, ще позволи на Комисията да набере необходимите обеми по безпроблемен и ефикасен начин. Това също така ще привлече инвеститори в Европа и ще засили международната роля на еврото.

Заеми за финансиране на възстановяването

Инструментът NextGenerationEU, който е в основата на мерките на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19, ще бъде финансиран чрез заемане на средства на капиталовите пазари. Ще мобилизираме средства в размер до около 800 милиарда евро до края на 2026 г.

Това означава обем на заеми средно около 150 милиарда евро годишно, което ще превърне ЕС в един от най-големите емитенти в евро. Всички заеми трябва да бъдат погасени до 2058 г.

Въпреки че Комисията е вземала заеми и преди — в подкрепа на държавите — членки на ЕС, и трети държави — обемите, честотата и сложността на заемите по линия на инструмента NextGenerationEU наложиха фундаментална промяна в подхода към капиталовите пазари.

Диверсифицираната стратегия за финансиране ще задоволи тези нови нужди от финансиране. Това ще позволи на Комисията да мобилизира всички средства, когато е необходимо, при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните граждани.

Диверсифицирана стратегия за финансиране: бърз преглед

Диверсифицираната стратегия за финансиране съчетава използването на различни инструменти и техники за финансиране с открита и прозрачна комуникация с участниците на пазара.

Диверсифицираната стратегия на Комисията за финансиране ще съчетава:

  • ежегодно решение относно обема на заемите и съобщение относно основните параметри на плана за финансиране на всеки шест месеца, за да се предоставят прозрачност и предвидимост на инвеститорите и другите заинтересовани страни;
  • структурирани и прозрачни взаимоотношения с банките, подкрепящи програмата за емитиране (чрез мрежа на първичните дилъри);
  • множество инструменти за финансиране (средносрочни и дългосрочни облигации, някои от които ще бъдат емитирани като „зелени“ облигации по линия на NextGenerationEU и европейски облигации „EU-Bills“) за поддържане на гъвкавост по отношение на достъпа до пазара и за управление на необходимата ликвидност и падежния профил;
  • комбинация от търгове и синдикиране, за да се гарантира икономически ефективен достъп до необходимото финансиране при изгодни условия.

Операциите по получаване на заеми ще бъдат интегрирани в стабилна рамка за управление, която ще гарантира съгласувано и последователно изпълнение.

В своята работа Комисията ще продължи да координира действията си с други емитенти, включително държавите — членки на ЕС, и наднационални организации.

Добавената стойност на диверсифицираната стратегия за финансиране 

Диверсифицираната стратегия за финансиране ще помогне на Комисията в постигането на две основни цели: да се задоволят големите нужди от финансиране по линия на NextGenerationEU и да се постигнат желаните ниски разходи и нисък риск от неизпълнение в интерес на всички държави членки и техните граждани.

  • Като използва широк набор от инструменти и срокове до падежа и като прави операциите по финансиране по-предвидими, Комисията ще гарантира по-голям капацитет за усвояване на пазара. Възможността за публично предлагане на дълга ще направи операциите по финансиране още по-ефективни. Това ще помогне да се задоволят големите нужди от финансиране.
  • Като позволява гъвкавост при вземането на решения относно това, кога да изпълнява операции по финансиране и кои техники или инструменти за финансиране да използва, Комисията ще постигне желаните ниски разходи и нисък риск от неизпълнение в интерес на всички държави членки.

Следващи стъпки

След днешния пакет от мерки Комисията ще предприеме редица стъпки за привеждане в действие на диверсифицираната стратегия за финансиране. Ето някои от тях:

  • Създаване на мрежа на първичните дилъри В съответствие с практиките на съпоставими емитенти Комисията ще създаде мрежа на първичните дилъри, за да се улесни ефективното изпълнение на търговете и синдикираните сделки, да се подкрепи ликвидността на вторичните пазари и да се гарантира пласирането на дълга ни сред възможно най-широк кръг инвеститори. Формулярът за кандидатстване и Общите условия за участие ще бъдат публикувани скоро.
  • Публикуване на първото годишно решение за вземане на заеми (и придружаващото го решение за финансиране) и първия план за финансиране по линия на NextGenerationEU За да се гарантира прозрачна комуникация с пазарите, Комисията ще приеме първото си годишно решение за вземане на заеми и ще съобщи информацията, свързана с първия си план за финансиране, преди да започне да взема заеми по линия на NextGenerationEU, което се очаква да стане това лято (точната дата зависи от одобрението на решението за собствените ресурси от всички държави членки, което ще упълномощи Комисията да взема заеми по линия на NextGenerationEU). Операциите по получаване на заеми могат да започнат веднага след влизането в сила на решението за собствените ресурси. След това плановете за финансиране ще бъдат актуализирани на всеки шест месеца.

За повече информация

Въпроси и отговори

Споделете новината. Изберете желаната платформа: