Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2019 г. Темата тази година е „повече жени в европейското общество и икономика“, като с наградата ще бъдат поощрени иновативните инициативи и проекти, които имат за цел да се борят за равни възможности за жените и мъжете и за равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.

В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Могат да кандидатстват и физически лица. Могат да кандидатстват инициативи, които са осъществени или са в процес на осъществяване.

Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 10 ч. на 6 септември 2019 г., а церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 12 декември 2019 г. в Брюксел.

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНАТА НАГРАДА 

ЕИСК, който изразява мненията на европейските профсъюзи, неправителствени организации и организации на работодателите на равнището на ЕС, многократно е сигнализирал, че на европейските пазари на труда и в обществото все още има полова сегрегация и дискриминация. Шестдесет години след като ЕС се ангажира в Договора от Рим с целта за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, разликата все още е около 16 %, като при пенсиите достига обезпокоителните 38 %.

Жените са 51 % от населението на ЕС, но едва 67 % от тях работят. Сред предприемачите само 31 % са жени. Поради задълженията си за полагане на грижи у дома жените са по-склонни да работят на непълно работно време или на несигурни работни места, за които им се плаща по-малко. Те все още са слабо представени в политическите и икономическите органи за вземане на решения като управителните съвети на дружествата.

Основаните на пола стереотипи са установени във всички области на живота. Медиите често затвърждават ролите, стереотипите или нормите за половете или дори представят жените чрез унизителни изображения. Изправен пред последното отстъпление по отношение на правата на жените в Европа и мрачните прогнози, че за да се постигне равноправно третиране на жените и мъжете, е необходимо да измине повече от век, наскоро ЕИСК призова за политически ангажимент за постигане на равенство между жените и мъжете в Европа.

През тази година ЕИСК ще присъди наградата на гражданското общество на изключителни проекти и инициативи, отнасящи се до поне един от следните въпроси:

  • борба срещу свързаните с пола стереотипи, дискриминационно социално поведение и предразсъдъци във всички сфери на икономическия и социалния живот, или повишаване на осведомеността за тях;
  • повишаване на осведомеността за последиците от свързаните с пола стереотипи, създадени в медийно съдържание;
  • насърчаване на участието на жените в професии, в които традиционно преобладават мъжете, например в секторите н