Европейският икономически и социален комитет („ЕИСК“ или „Комитетът“) определя целта на
тази награда, която стартира през 2020 г. като еднократно издание вместо ежегодната награда
на ЕИСК за гражданското общество, като възможност да отличи инициативи с нестопанска цел
от физически лица и/или частноправни субекти, които са допринесли значително за справяне с
извънредната ситуация, създала се от пандемията от Covid-19.
Общата цел на наградата е да се повиши осведомеността и да се увеличи видимостта на
приноса на физическите лица и/или частноправните субекти за създаването на европейска
идентичност и солидарност по начин, който подкрепя общите ценности, които са в основата на
европейската интеграция.

Кандидати с право на участие
Участието в конкурса за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност е равни равнопоставено за всички физически лица и частноправни субекти при условията, посочени по-долу. Не могат да кандидатстват публични органи, правителствени организации и други публични органи.

Инициативи, които отговарят на условията
Конкретната цел на наградата за гражданска солидарност е да отличи ефективните и творчески инициативи, осъществявани на територията на ЕС или на територията на Обединеното кралство, които имат за цел да се справят с кризата на Covid-19 и с многобройните последици от нея.
За да могат да кандидатстват, инициативите трябва да отговарят на следните три критерия:
 трябва да са с нестопанска цел, като например безкористни инициативи, благотворителни проекти, индивидуални или корпоративни доброволчески дейности и др.;
 трябва да са вече осъществени или да са в процес на изпълнение към 30 септември 2020 г. (краен срок за кандидатстване);
 трябва да бъдат пряко свързани с кризата, т.е. насочени конкретно към борбата с Covid-19 и/или справяне с многобройните последствия от нея.

Процедура за кандидатстване и краен срок
Кандидатурите се подават, като се попълни формуляра онлайн (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). В надлежно обосновани случаи, свързани с документирани технически проблеми, ЕИСК може да позволи на кандидатите да подават кандидатурите по електронна поща, по факс или по пощата.

Преди присъждането на наградата ЕИСК ще поиска от кандидатите да изпратят надлежно попълнени и подписани формуляр за правен субект и формуляр за финансова идентификация заедно със съответните удостоверителни документи. Формулярите са достъпни съответно на следните адреси:
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
и на адрес
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en.
Заявленията могат да бъдат изготвени на всеки от официалните езици на ЕС. Въпреки това, за
да се ускори процесът на оценяване, ЕИСК би се радвал да получи кандидатурите на английски или френски език.
Подаването на кандидатура означава приемане на всички условия, съдържащи се в документацията на конкурса, и при необходимост, отказ на кандидата от собствените му общи
или специални условия.
Крайният срок за подаване на кандидатурите е 30 септември 2020 г., 12,00 ч. (брюкселско време).
ЕИСК няма да вземе предвид кандидатури, получени след тази дата и час. На кандидатите се препоръчва настоятелно да не чакат последния ден за подаване на кандидатурата си, тъй като натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до затруднения при изпращането на кандидатурата. ЕИСК не носи отговорност за забавяне поради подобни затруднения.
Кандидатите могат да подават само по една кандидатура.

Пълните условия за участие и формуляри