Европейският икономически и социален комитет („ЕИСК“ или „Комитетът“) определя целта на
тази награда, която стартира през 2020 г. като еднократно издание вместо ежегодната награда
на ЕИСК за гражданското общество, като възможност да отличи инициативи с нестопанска цел
от физически лица и/или частноправни субекти, които са допринесли значително за справяне с
извънредната ситуация, създала се от пандемията от Covid-19.
Общата цел на наградата е да се повиши осведомеността и да се увеличи видимостта на
приноса на физическите лица и/или частноправните субекти за създаването на европейска
идентичност и солидарност по начин, който подкрепя общите ценности, които са в основата на
европейската интеграция.

Кандидати с право на участие
Участието в конкурса за Наградата на ЕИСК за гражданска солидарност е равни равнопоставено за всички физически лица и частноправни субекти при условията, посочени по-долу. Не могат да кандидатстват публични органи, правителствени организации и други публични органи.

Инициативи, които отговарят на условията
Конкретната цел на наградата за гражданска солидарност е да отличи ефективните и творчески инициативи, осъществявани на територията на ЕС или на територията на Обединеното кралство, които имат за цел да се справят с кризата на Covid-19 и с многобройните последици от нея.
За да могат да кандидатстват, инициативите трябва да отговарят на следните три критерия:
 трябва да са с нестопанска цел, като например безк