Какво представлява Механизмът за възстановяване и устойчивост?

С новия механизъм за възстановяване и устойчивост ще се осигури широкомащабна финансова подкрепа за предприети от държавите членки реформи и инвестиции с цел смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията, причинена от коронавируса, и с цел икономиките на ЕС да станат по-устойчиви, издръжливи на сътресения и по-добре подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.

Той ще помогне на държавите членки да се справят с предизвикателствата, установени в рамките на европейския семестър, в области като конкурентоспособността, производителността, екологичната устойчивост, образованието и уменията, здравеопазването, заетостта и икономическото, социалното и териториалното сближаване. Механизмът също така ще гарантира подходящата насоченост на тези инвестиции и реформи на основата на екологичния и цифровия преход, за да спомогне за създаването на работни места и устойчив растеж и да направи Съюза по-устойчив.

Какви средства ще бъдат на разположение чрез механизма?

По-голямата част от финансирането ще бъде предоставено чрез безвъзмездни средства, с възможност за неговото допълване чрез заеми. Общият размер на безвъзмездни средства, които ще са на разположение, ще бъде 310 милиарда евро (по постоянни цени и 335 милиарда евро по текущи цени), като същевременно са на разположение допълнителни 250 милиарда евро под формата на заеми (по постоянни цени и 268 милиарда евро по текущи цени).

Що се отнася до безвъзмездните средства, за всяка държава членка ще бъде определен максимален размер въз основа на предварително определен коефициент на разпределение, при който се взема предвид броят на населението, БВП на глава от населението и безработицата. Коефициентът ще бъде от особена полза за държавите, които са най-силно засегнати от кризата, особено тези с нисък доход на глава от населението и с висок процент на безработица.

В допълнение към безвъзмездните средства държавите членки могат да поискат заем за изпълнението на своите реформи и публични инвестиции. Заемите трябва да бъдат обосновани с по-големите нужди от финансиране, свързани с представените от държавите членки планове за възстановяване и устойчивост. Максималният размер на заемите за всяка държава членка няма да надвишава 4,7 % от нейния брутен национален доход. Възможно е обаче увеличаването на тази стойност при изключителни обстоятелства, при условие че има налични средства.

Какви видове реформи и инвестиции ще бъдат финансирани чрез механизма?

За да получат достъп до механизма, държавите членки трябва да изготвят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят програмите им за реформи и инвестиции за следващите четири години, тоест до 2024 г. В тези планове трябва да са включени както реформите, така и публичните инвестиционни проекти, като част от един съгласуван пакет.

В плановете следва да бъдат определени реформите и инвестициите за справяне с предизвикателствата, установени в контекста на европейския семестър, и по-специално свързаните с екологичния и цифровия преход. В тях, наред с другото, трябва да бъде обяснено как ще допринасят за укрепване на потенциала за растеж, устойчивостта и сближаването на съответната държава членка. Безвъзмездните средства и заемите ще бъдат отпускани на траншове след изпълнение на етапните и крайните цели, определени от държавите членки в плановете им за възстановяване и устойчивост.

Как този механизъм ще бъде интегриран в европейския семестър и ще е в съответствие с енергийния съюз?

Плановете се предста