Новата програма ще предостави повече възможности за доброволческа дейност на младите хора на възраст между 18 и 30 г., включително в сферата на хуманитарната помощ.

Комисията по културата одобри в понеделник новата програма на Европейския корпус за солидарност за периода 2012-2027 г. Европейският корпус за солидарност ще продължи да предоставя възможност на младите хора на възраст между 18 и 30 г. да участват като доброволци в различни дейности, свързани със солидарността, като от 2021 г. те ще могат да се включват и в хуманитарни операции извън ЕС. Доброволчеството в тази нова област ще бъде отворено за висококвалифицирани и обучени участници над 18 г., които ще са подложени на предварителна проверка, особено ако работят с уязвими хора и деца. 

Евродепутатите актуализираха програмата с цел да улеснят достъпа до нея за млади хора, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, например хора с увреждания, хора със здравни проблеми, хора от отдалечени райони или с емигрантски произход. Програмата ще предостави на кандидатите индивидуализирани напътствия, помощ при регистрацията и възможността да работят на непълен работен ден. На успешните кандидати ще бъде позволено да се присъединят и към дейности вътре в страната, ако те имат трансгранично измерение и включват участници от други държави.

Ясен бюджет

Комисията по култура подкрепи общ бюджет от 1,26 милиарда евро, който да бъде ясно разпределен между отделните части на програмата: 86% от общия бюджет за доброволчество, 8% за стажове и работни места и 6% за хуманитарна помощ.

Новата програма ще продължи да финансира дейности с продължителност от 12 месеца. Участващите организации трябва да получат знак за качество по вид на дейността, а рaботата им редовно се подлага на оценка.

Цитат

Докладчикът Михаела Шойдрова (ЕНП, Чехи