European Commission logo

Платформата е част от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса и представлява поредната важна стъпка в усилията на ЕС да подкрепя изследователите в Европа и по света в борбата срещу пандемията от COVID-19.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Пускането в действие на Европейската платформа за данни за COVID-19 е важна конкретна мярка за по-тясно сътрудничество в борбата с коронавируса. Продължавайки нашата дългогодишна и целенасочена подкрепа за отворената наука и отворения достъп, считаме, че сега е моментът да увеличим усилията си и да бъдем единни с нашите изследователи. Благодарение на съвместните ни усилия ще можем в по-голяма степен да разбираме и диагностицираме болестта и в крайна сметка да победим пандемията.“

Новата платформа ще осигури отворена и надеждна eвропейска и глобална среда, чийто мащаб е съобразен с потребностите и в която изследователите могат да съхраняват и споделят набори от данни, като например ДНК последователности, белтъчни структури, данни от предклинични проучвания и клинични изпитвания, както и епидемиологични данни. Платформата е плод на съвместните усилия на Европейската комисия, Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL-EBI(link is external)), междуправителствената научна организация Elixir(link is external) и проекта COMPARE(link is external), както и държавите — членки на ЕС, и други партньори.

Бързият и отворен обмен на данни значително ускорява научните изследвания и открития, което пък дава възможност за ефективна реакция при извънредната ситуация във връзка с коронавируса. Европейската платформа за данни за COVID-19 е в унисон с принципите, заложени в Изявлението относно споделянето на данни при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и подчертава ангажимента на Комисията за свободен достъп до научноизследователски данни „Отворена наука“, чиято цел е науката да бъде по-ефективна, по-надеждна и по-добре адаптирана към предизвикателствата пред обществото.Платформата представлява също приоритетен пилотен проект за постигане на целите на Европейския облак за отворена наука (EOSC) и доразвива вече изградените мрежи между Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология и националните инфраструктури за данни в областта на общественото здраве.

План за действие „ЕНП срещу коронавируса“

На 7 април 2020 г. министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите във всички 27 държави — членки на ЕС, подкрепиха 10 приоритетни действия от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса“. Като се основава на общите цели и инструментите на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП), планът включва краткосрочни действия основани на тясна координация, сътрудничество, обмен на данни и съвместни усилия за финансиране между Комисията и държавите членки. В плана са залегнали основните принципи на Европейското изследователско пространство, като целта е да бъде постигнато максимално въздействие от тях в подкрепа на изследователите и на държавите — членки на ЕС, за да бъде успешна борбата срещу пандемията от коронавирус.

Стартиралата днес Европейска платформа за данни за COVID-19 се допълва от други действия, насочени към координиране на финансирането, разширяване на обхвата на големи клинични изпитвания, провеждани в целия ЕС, увеличаване на подкрепата за иновативни дружества и подпомагане на паневропейския маратон по програмиране в края на април, за да може той да мобилизира новаторите в Европа и гражданското общество. През следващите месеци съвместният план, в който се изброяват приоритетни действия, ще бъде редовно актуализиран с творческия принос на службите на Комисията и на националните правителства.

Контекст

ЕС предприема решителни действия за борба с пандемията. Комисията също така предоставя стотици милиони евро за мерки за научни изследвания и иновации , насочени към разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи за предотвратяване на разпространението на коронавируса.

Възползвайки се от дългосрочните инвестиции, направени преди избухването на пандемията (по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и рамковата програма „Хоризонт 2020“), включително за подобряване на наблюдението и подготвеността, ЕС бързо мобилизира 48,2 милиона евро за 18 подбрани научноизследователски проекта, разработващи в момента бързи диагностични тестове, които да бъдат правени на място, нови лечения и нови ваксини и действащи в областта на епидемиологията и моделирането, за да се подобри подготвеността и реакцията при епидемии. По проектите работят 151 изследователски екипа от цял свят.

Европейският съюз също така мобилизира публично и частно финансиране в размер на почти 90 милиона евро посредством инициативата за иновативни лекарства и предложи финансова подкрепа от близо 80 милиона евро на новаторското предприятие CureVac, за да ускори разработването и производството на ваксина срещу коронавируса.

Наред с това неотдавнашната покана за представяне на предложения по програмата „Ускорител“ на Европейския научноизследователски съвет на стойност 164 милиона евро привлече значителен брой стартиращи предприятия и МСП с новаторски решения, които също могат да допринесат за справяне с пандемията. По същото време в момента над 50 текущи или приключили проекти на Европейския научноизследователски съвет дават своя принос за борбата с пандемията от коронавирус, като предоставят информация в няколко различни научни области (вирусология, епидемиология, имунология, обществено здраве, медицински изделия, социално поведение, управление на кризи).

За да активизира сътрудничеството на световно равнище, ЕС координира международни инициативи в рамките на Световното сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни болести (GloPID-R)(link is external), което обединява 29 финансиращи институции от 5 континента и СЗО. Европейският съюз предостави също така финансиране в размер на 20 милиона евро на Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI)(link is external). И не на последно място, Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP)(link is external) ще финансира три покани за заявяване на интерес на стойност над 28 милиона евро по линия на „Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания във връзка с коронавируса и за укрепване на капацитета за научни изследвания в държавите в Африка на юг от Сахара.

За повече информация

Европейска платформа за данни за COVID-19