European Commission logo

Платформата е част от плана за действие „ЕНП срещу коронавируса и представлява поредната важна стъпка в усилията на ЕС да подкрепя изследователите в Европа и по света в борбата срещу пандемията от COVID-19.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Пускането в действие на Европейската платформа за данни за COVID-19 е важна конкретна мярка за по-тясно сътрудничество в борбата с коронавируса. Продължавайки нашата дългогодишна и целенасочена подкрепа за отворената наука и отворения достъп, считаме, че сега е моментът да увеличим усилията си и да бъдем единни с нашите изследователи. Благодарение на съвместните ни усилия ще можем в по-голяма степен да разбираме и диагностицираме болестта и в крайна сметка да победим пандемията.“

Новата платформа ще осигури отворена и надеждна eвропейска и глобална среда, чийто мащаб е съобразен с потребностите и в която изследователите могат да съхраняват и споделят набори от данни, като например ДНК последователности, белтъчни структури, данни от предклинични проучвания и клинични изпитвания, както и епидемиологични данни. Платформата е плод на съвместните усилия на Европейската комисия, Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL-EBI(link is external)), междуправителствената научна организация Elixir(link is external) и проекта COMPARE(link is external), както и държавите — членки на ЕС, и други партньори.

Бързият и отворен обмен на данни значително ускорява научните изследвания и открития, което пък дава възможност за ефективна реакция при извънредната ситуация във връзка с коронавируса. Европейската платформа за данни за COVID-19 е в унисон с принципите, заложени в Изявлението относно споделянето на данни при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и подчертава ангажимента на Комисията за свободен достъп до научноизследователски данни „Отворена наука“, чиято цел е науката да бъде по-ефективна, по-надеждна и по-добре адаптирана към предизвикателствата пред обществото.Платформата представлява също приоритетен пилотен проект за постигане на целите на Европейския облак за отворена наука (EOSC) и доразвива вече изградените мрежи между Европейския институт по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология и националните инфраструктури за данни в областта на общественото здраве.

План за действие „ЕНП срещу коронавируса“

На 7 април 2020 г. министрите, отговарящи за научните изследвания и иновациите във всички 27 държави — чл