agriculture-waste-water

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: С това предварително споразумение ние предоставяме на ЕС ефективен инструмент за действие по някои от предизвикателствата, породени от изменението на климата.Наред с икономиите на вода и мерките за ефективност използването на рециклирана вода в селскостопанския сектор може да се окаже важен фактор за решаване на проблема с недостига на вода и сушите, като на европейските граждани бъдат предоставени пълни гаранции за безопасност.

Засега практиките за повторно използване на водата се прилагат само в няколко европейски държави, като далеч не се използва целият им потенциал. Новите правила ще улеснят и стимулират внедряването на тези полезни практики, които могат да осигурят по-предвидимо снабдяване с чиста вода за земеделските стопани от ЕС, като същевременно им помогнат да се адаптират към изменението на климата и да се справят с последиците от това изменение. Чрез определянето на минимални изисквания новите правила ще гарантират безопасността на практиките и ще повишат доверието на гражданите в селскостопанската продукция на вътрешния пазар на ЕС. Този хармонизиран подход ще улесни също така гладкото функциониране на вътрешния пазар на селскостопански продукти и ще създаде нови бизнес възможности за стопанските субекти и доставчиците на технологии.

В новото законодателство се предвижда, че пречистените градски отпадъчни води, които вече са били третирани съгласно изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, ще се подлагат на допълнително пречистване, така че да бъдат изпълнени новите минимални параметри за качество и водите да станат подходящи за използване в селското стопанство.

В новото законодателство също така се определят хармонизирани минимални изисквания за мониторинг, разпоредби за управление на риска с цел извършване на оценка и предприемане на действия спрямо евентуални допълнителни заплахи за здравето и околната среда, както и процедура за издаване на разрешителни и разпоредби относно прозрачността, съгласно които ще се осигурява публичен достъп до всички важни данни във връзка с проектите за повторно използване на вода.

Следващи стъпки

Като следваща стъпка постигнатото предварително споразумение трябва да получи официалното одобрение на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

След посоченото одобрение регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

С предложения от Комисията регламент се цели намаляването на недостига на вода в ЕС в контекста на адаптирането към изменението на климата. С него ще се гарантира както безопасността на пречистените отпадъчни води, предназначени за напояване в селското стопанство, така и защитата на гражданите и околната среда.

С предложението се изпълнява един от ангажиментите, произтичащи от плана за действие за кръговата икономика, и се допълва съществуващата правна рамка на ЕС относно водите и хранителните продукти. С него също така се допринася за изпълнението от страна на ЕС на целите за устойчиво развитие на ООН (по-специално цел 6 за осигуряване на чиста вода и канализация), за ограничаването на последиците от изменението на климата и за адаптирането към това изменение.

За повече информация

Повторно използване на водата — предложение и приложения

Политика за повторното използване на водата

Директива за пречистването на градските отпадъчни води

Политика за изпълнение на плана за действие в областта на кръговата икономика

Източник: Европейска комисия