Резултат с изображение за eu vs disinfo сите:еуДнес Европейската комисия публикува първите годишни доклади за самооценка на Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter и 7 европейски търговски асоциации съгласно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. В докладите на подписалите Кодекса се описва постигнатият през последната година напредък в борбата срещу дезинформацията онлайн. Основаният на принципа на саморегулирането Кодекс за поведение беше въведен през октомври 2018 г. и представлява съществена част от Плана за действие за борба с дезинформацията.

Основни констатации от докладите за самооценка

    – Подписалите Кодекса за поведение показват повишаване на прозрачността в сравнение с октомври 2018 г. Води се по-близък диалог с платформите по отношение на политиката им за борба с дезинформацията.

       – Докладва се напредък по ангажиментите, наблюдавани от Комисията от януари до май 2019 г. в навечерието на изборите за Европейски парламент, но по изпълнението на ангажиментите за осигуряване на повече права на потребителите и научноизследователската общност се докладва по-малко. Осигуряването на данни и инструменти за търсене все още е епизодично и произволно и не отговаря на потребностите на изследователите за независим контрол.

    – Обхватът на действията, предприети от отделните платформи за изпълнение на ангажиментите им, се различава значително. Също така при прилагането на политиката на платформите, сътрудничеството със заинтересованите страни и чувствителността в контекста на избори продължават да се наблюдават разлики между отделните държави членки.

      – Докладите предлагат информация относно политиките за прилагане на Кодекса, включително специфичните показатели на ЕС. Последователността и степента на подробност са различни. Представените показатели са предимно за изпълнение, напр. брой премахнати профили. 

Следващи стъпки

Продължава работата по цялостната оценка на ефективността на Кодекса от страна на Комисията. В допълнение към самооценката на подписалите Кодекса, Комисията ще вземе предвид също:

    – информация от Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), както е предвидено в Плана за действие срещу дезинформацията.

    – Оценка от външна организация, избрана от подписалите Кодекса, както е предвидено в Кодекса на поведение.

      – Оценката на независим консултант, ангажиран от Комисията, се очаква в началото на 2020 г.

    – В следващите месеци Комисията ще представи доклад за изборите за Европейски парламент през 2019 г.

На тази основа Комисията ще представи цялостната си оценка в началото на 2020 г. В случай че резултатите от Кодекса се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни мерки, включително от регулаторен характер.

Контекст

Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. В резултат от решение на Европейския съвет през март 2015 г. да се вземат мерки във връзка с текущите дезинформационни кампании на Русия бе създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). През 2016 г. беше приета съвместна рамка за борба с хибридните заплахи, последвана от съвместно съобщение относно повишаването на устойчивостта и укрепването на способностите за борба с хибридните заплахи през 2018 г.

През април 2018 г. Комисията очерта европейски подход и инструменти за саморегулиране за борба с дезинформацията онлайн. През октомври 2018 г. Кодексът за поведение бе подписан от Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от търговски асоциации, представляващи онлайн платформи, рекламната индустрия и рекламодателите. Публикуваните днес самооценки следват докладите за базовото състояние, представени през януари 2019 г., както и ежемесечното докладване от страна на Facebook, Google и Twitter от януари до май 2019 г. и са съсредоточени върху изпълнението на ангажиментите по отношение на почтеността на изборите за Европейски парламент. Microsoft също подписа Кодекса през 2019 г.

В съвместно съобщение, публикувано през юни 2019 г., Комисията и върховният представител докладваха за напредъка в борбата с дезинформацията и основните поуки, извлечени от изборите за Европейски парламент. В доклада се подчертаваше, че макар изборите през май да бяха съпътствани от дезинформация, действията, предприети от ЕС съвместно с множество журналисти, проверители на факти, платформи, национални органи, научни изследователи и гражданското общество, са спомогнали за ограничаване на пространството за чужда намеса и координирани кампании за манипулиране на общественото мнение.

За повече информация

Самооценки и обяснителна бележка

Фактологична справка: План за действие за борба с дезинформацията — доклад за напредъка

Съобщение за медиите: ЕС докладва за напредъка в борбата с дезинформацията преди заседанието на Европейския съвет

Кодексът за поведение — въпроси и отговори

Съвместен доклад относно изпълнението на Плана за действие за борба с дезинформацията

План за действие за борба с дезинформацията

Съобщение относно европейския подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн

Уебсайт на EU vs disinfo

ИзточникЕвропейска комисия