Преди заседанието на Европейския съвет през март Комисията прави днес равносметка на постигнатия през последните 4 години напредък и посочва мерките, които все още са необходими, за да се посрещнат непосредствените и бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията.

 

Изправен пред най-тежката бежанска криза в света от Втората световна война насам, ЕС съумя да осъществи значителна промяна в управлението на миграцията и защитата на границите. ЕС предложи закрила и подкрепа на милиони, спаси живота на много хора, разби мрежи за контрабанда и сведе незаконните пристигания в Европа до най-ниското равнище, регистрирано през последните 5 години. Въпреки това е необходима още работа, за да бъде миграционната политика на ЕС действително подготвена за бъдещите предизвикателства с оглед на постоянно променящия се геополитически контекст и постоянното увеличаване на миграционния натиск в световен мащаб (вж. информационния документ).

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: През последните четири години ЕС постигна значителен напредък с осезаеми резултати при справянето с предизвикателствата на миграцията. Действахме заедно при много трудни обстоятелства. Европа вече не е засегната от миграционната криза, която преживяхме през 2015 г., но структурните проблеми остават. Държавите членки са длъжни да закрилят и да се грижат за хората, на които дават подслон. Единственият начин ЕС да отговори съответно на предизвикателствата на миграцията в бъдеще е като продължим да работим заедно чрез всеобхватен подход, солидарно и при справедливо споделяне на отговорността.

Върховният представител на ЕС и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини заяви: Нашата работа с Африканския съюз и ООН носи резултати. Подпомагаме хиляди блокирани хора, като помагаме на много от тях да се завърнат безопасно у дома и да започнат дейност, спасяваме човешки живот, борим се с трафикантите. Потоците намаляха, но все още твърде много хора излагат живота си на риск, а всяка загуба на човешки живот е недопустима. Ето защо ще продължим да си сътрудничим с нашите международни партньори и със съответните държави за осигуряването на закрила за хората в най-голяма нужда, преодоляването на първопричините за миграцията, разбиването на мрежите на трафикантите и създаването на възможности за безопасна, организирана и законна миграция. Миграцията продължава да е глобално предизвикателство, което може да бъде преодоляно, както ЕС избра да го направи — със съвместна работа и силни партньорства.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулосзаяви: Резултатите от общия ни европейски подход към миграцията говорят сами по себе си: броят на незаконно пристигащите сега е по-малък, отколкото преди кризата, с европейската гранична и брегова охрана съвместната защитата на границите на ЕС се издигна на ново равнище и заедно с нашите партньори работим за осигуряването на законни пътища към ЕС, като същевременно ускоряваме процеса на връщане. В бъдеще е важно да продължим да прилагаме този общ подход, но и да завършим текущата реформа на системата на ЕС за предоставяне на убежище. Освен това следва приоритетно да се установят временни договорености относно слизането на сушата.

В продължение на 3 последователни години броят на пристигащите постоянно намалява, като настоящият им брой е само 10 % от пиковите стойности през 2015 г. През 2018 г. бяха засечени около 150 000 незаконни преминавания на външните граници на ЕС. При все това фактът, че броят на незаконно пристигащите е намалял, не е гаранция за бъдещето, като се има предвид вероятността миграционният натиск да продължи. Ето защо прилагането на всеобхватен подход за управление на миграцията и защита на границите е от съществено значение.

Необходими незабавни мерки

Най-неотложните въпроси, по които е необходима допълнителна работа, са:

  • По маршрута през Западното Средиземноморие: подкрепата за Мароко трябва да се засили допълнително, тъй броят на пристигащите по маршрута през Западното Средиземноморие се увеличи значително. Това трябва да включва по-нататъшното изпълнение на програмата в размер на 140 милиона евро за подкрепа на управлението на границите и възобновяването на преговорите за обратно приемане и за облекчаване на визовия режим с Мароко.
  • По маршрута през Централното Средиземноморие: подобряване на ужасните условия в Либия: трябва да продължат усилията в рамките на тристранната работна група между АС, ЕС и ООН, за да се подпомогне освобождаването на задържаните мигранти, улесняването на доброволното връщане (37 000 връщания досега) и евакуирането на най-уязвимите лица (2 5000 евакуирани).
  • По маршрута през Източното Средиземноморие: управление на миграцията в Гърция: макар че с изявлението на ЕС и Турция продължава да се гарантира значително по-ниският брой на пристигащите на гръцките острови, основните проблеми в Гърция по отношение на връщането, обработването на молби за убежище и подходящото настаняване остават нерешени. С цел да се подобри управлението на миграцията Гърция следва бързо да изготви ефективна национална стратегия с оперативни работни процеси.
  • Временни договорености относно свалянето на сушата: въз основа на опита, натрупан с ad hoc решенията през лятото на 2018 г. и през януари 2019 г., временните договорености могат да залегнат в основата на един по-систематизиран и координиран подход на ЕС по отношение на свалянето на брега­. Такива договорености ще са практическо изражение на солидарността и отговорността на равнището на ЕС и ще послужат като преходни мерки до завършването на реформата на Регламента „Дъблин“.

Що се отнася до миграцията, възприемането на всеобхватен подход е абсолютно необходимо, като това включва действия с партньорите извън ЕС, по външните граници и вътре в ЕС. Не е достатъчно вниманието да се концентрира единствено върху най-неотложните въпроси. Ситуацията изисква непрекъснати решителни действия в целия спектър на всеобхватния подход по всеки от четирите стълба на Европейската програма за миграцията:

1. Справяне с факторите за незаконната миграция: през последните 4 години миграцията стана неразделна част от всички области на външните отношения на ЕС:

  • Благодарение на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка понастоящем над 5,3 милиона уязвими лица се ползват с основна подкрепа, а над 60 000 души получиха помощ за реинтеграция след завръщането си в своите държави на произход.
  • Борбата с контрабандата на мигранти и мрежите за трафик на хора беше засилена още повече. През 2018 г. Европейският център за борба с контрабандата на мигранти на Европол имаше ключова роля при над сто случая на контрабанда от голяма значимост, а съвместните екипи за разследване работят активно за справяне с контрабандата в държави като Нигер.
  • За да се ускорят връщането и обратното приемане, ЕС продължава да работи за сключването на споразумения и договорености за обратно приемане със страните партньори, като досега са сключени 23 споразумения. Държавите членки трябва да използват пълноценно съществуващите споразумения.
  • Освен това Европейският парламент и Съветът следва бързо да приемат представеното от Комисията предложение относно връщането, чиято цел е да се ограничат злоупотребите и укриването на подлежащи на връщане лица в ЕС.

2. Засилено управление на границите: създадената през 2016 г. Европейска агенция за гранична и брегова охрана е понастоящем в основата на дейността на ЕС за подкрепа на държавите членки при защитата на външните граници. През септември 2018 г. Комисията предложи да се укрепи допълнително европейската гранична и брегова охрана и да се предостави на Агенцията постоянен корпус от 10 000 гранични служители, за да се гарантира, че държавите членки могат да разчитат на пълна оперативна подкрепа от ЕС по всяко време. Комисията призовава Европейския парламент и държавите членки да приемат реформата преди изборите за Европейски парламент. За да се избегнат пропуски, държавите членки трябва също така да предоставят на разположение на Агенцията достатъчен брой експерти и оборудване.

3. Закрила и убежище: ЕС ще продължи да предоставя помощ на бежанците и разселените лица в трети държави, включително в Близкия изток и Африка, както и да предлага убежище на лицата, нуждаещи се от международна закрила. Над 50 000 души бяха презаселени в рамките на схемите на ЕС от 2015 г. насам. Основна поука от миграционната криза е необходимостта от реформа на правилата на ЕС за предоставяне на убежище и от създаването на справедлива и годна