Парламентът прие позицията си по нова програма на ЕС за насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021 – 2027 г.

Новата програма „InvestEU“ ще замести сегашния Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе създаден след финансовата криза.

Евродепутатите приеха в сряда изменения за подобряване на предложението на Европейската комисия, Предложенията включват:

  • увеличаване на гаранцията от бюджета на ЕС до 40,8 млрд. евро (в текущи цени) за мобилизиране на допълнителни инвестиции в ЕС от 689 млрд. евро. (Комисията предлага 38 млрд. евро за мобилизиране на 650 млрд. евро).
  • по-ясни и нови цели, като увеличаване на заетостта в ЕС; постигане на целите от Парижкото споразумение относно изменението на климата; икономическо, териториално и социално сближаване.
  • по-добра защита на климата: обвързване на поне 40% от общия финансов пакет на програмата „InvestEU“ с климатични цели.
  • въвеждането на управителен съвет, за да се балансира политическия опит и този в банковото дело при управлението на програмата; представител на ЕП също ще бъде част от управителния съвет.
  • Европейската комисия и управителният съвет трябва да докладват годишно на Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и програмните операции на „InvestEU“, за да се гарантира по-голяма отчетност пред европейските граждани.

Докладът беше приет с 517 гласа „за“, срещу 90 гласа „против“ и 25 „въздържал се“.

Цитати

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „С „InvestEU“ целим да се осъществят инвестиции за 700 милиарда евро в ЕС в следващите 7 години. За да не изостават европейските икономики в световен план, имахме нужда от такава програма, която да подкрепя инвестициите в устойчиви и иновативни проекти. Българският бизнес е в отлична позиция да се възползва от средствата, защото през последните 3 години привлече почти два милиарда евро по „Плана Юнкер“. България също така е първата държава с консултантско звено в помощ на предприемачите за кандидатстване за финансови инструменти и програми на ЕС.“.

Следващи стъпки

Евродепутатите са готови да започнат преговори с министрите на ЕС с цел да бъде постигнатоспоразумение при първо четене.

Бързи факти

Програмата „InvestEU“ има за цел да обедини различни съществуващи финансови инструменти на ЕС и да разшири модела на „Плана Юнкер“ за привличане на инвеститори посредством гаранции от бюджета на ЕС. Сред финансовите инструменти, които ще бъдат включени в новата програма са: Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ),инструментите на Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), някои от инструментите на  Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME), някои от инструментите на  Програмата за заетост и социални иновации.

Новата програма „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, консултантския център „InvestEU“ и портала „InvestEU“. Повече информация

Допълнителна информация

Процедурни стъпки

Приетият текст (16.01.2019)

Видеозапис от дебата (15.01.2019)

Програмaта „InvestEU“ – правни текстове и допълнителна информация

Източник: Европейски парламент