Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/„Хоризонт Европа“ е следващата научноизследователска програма

„Хоризонт Европа“ е следващата научноизследователска програма

2018-09-14T09:41:13+03:00юни 13, 2018|Categories: Европа|

EK предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.

По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2 027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации.

С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: Инвестициите в научните изследвания и иновациите са инвестиции в бъдещето на Европа. Финансирането от ЕС е дало възможност на международни екипи в различни научни дисциплини да работят заедно и да направят невероятни открития, като така превръщат Европа в световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите. С „Хоризонт Европа“ искаме да надградим тези успехи и да продължим да променяме живота на гражданите и на обществото като цяло.

Карлош Моедаш, отговарящ за изследванията, науката и иновациите, добави: „Хоризонт 2020“ е един от най-големите успехи на Европа. Новата програма „Хоризонт Европа“ има още по- амбициозни цели. Ето защо бихме искали да увеличим финансирането за Европейския научноизследователски съвет за укрепване на научното лидерство на ЕС в световен мащаб и да заинтригуваме наново гражданите, като поставим нови амбициозни задачи за научните изследвания на ЕС. Предлагаме също така нов Европейски научноизследователски съвет за модернизиране на финансирането за революционни по своето естество иновации в Европа.

Програмата „Хоризонт Европа“ ще продължи да бъде двигател на забележителни научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, като с нея ще бъдат въведени и следните основни нови характеристики:

– Европейски научноизследователски съвет, с което да се помогне на ЕС да се превърне във водеща сила при разработването на иновации, с които се създават нови пазари. С предложението на Комисията се създава единно звено, което обединява най-обещаващия потенциал и революционните технологии по пътя им от лабораторията до пазара и което помага на най-иновативните стартиращи предприятия и дружества да разпространят идеите си. Новият Европейски научноизследователски съвет ще съдейства да бъдат набелязани и финансирани бързоразвиващи се и високорискови иновации с голям потенциал да изграждане на напълно нови пазари. Той ще предложи пряко подпомагане за иновациите посредством два основни инструмента за финансиране: един за ранните стадии и един за разработването и внедряването на иновациите на пазара. Той ще допълва работата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

– Нови цели в ЕС за научни изследвания и иновации с акцент върху социалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност: с програмата „Хоризонт Европа“ Комисията ще зададе нови дръзки и амбициозни задачи, които имат ясно определено допълнително предимство за Европа и които да помогнат за справянето с въпроси, които засягат ежедневието ни. Някои конкретни примери за тях са борбата срещу рака, екологично чистият транспорт и океаните без пластмасови отпадъци. Тези задачи ще бъдат определени съвместно с гражданите, заинтересованите страни, Европейския парламент и държавите членки.

– Увеличаване до максимална степен на потенциала за иновации в рамките на ЕС: Ще бъде удвоена подкрепата за държави членки, които изостават при използването в пълна степен националния си капацитет за научни изследвания и иновации. Освен това новите начини за осъществяване на полезно взаимодействие между структурните фондове и Кохезионния фонд ще позволят по-добра Повече откритост: Принципът за провеждане по-отворена наука ще се превърне в обичайния начин на работа на програмата „Хоризонт Европа“, с който ще се изисква по- открит достъп до публикации и данни. Това ще подпомогне за по-активното навлизане на дейностите на пазара и увеличаването на потенциала за иновации на резултатите, постигнати благодарение на финансирането от ЕС.

– Ново поколение европейски партньорства и активизирано сътрудничество с други програми на ЕС: С „Хоризонт Европа“ ще бъде оптимизиран броят на партньорствата, които съвместните програми по ЕС и съвместните фондове имат с партньори като промишлеността, гражданското общество и фондации за финансиране, за да се повиши тяхната ефективност и въздействие при постигането на приоритетите по политиките на Европа. С програмата ще се насърчават ефективните и оперативни връзки с други бъдещи програми на ЕС, като политиката на сближаване, Европейския фонд за отбрана, програмата на Европа в областта на цифровите технологии и Механизма за свързване на Европа, както и с международния проект за термоядрена енергия ITER.

Съвместният изследователски център (JRC) — службата на Комисията за научни дейности и познания, ще продължи да допринася с научни консултации, техническата помощ и специално посветени изследвания.

Предложените бюджетни средства в размер на 100 милиарда евро за периода 2021 г.—2027 г. включват 97,6 милиарда евро по линия на програмата „Хоризонт Европа“ (от които 3,5 милиарда евро ще бъдат разпределени за фонда InvestEU), а 2,4 милиарда евро — за програмата на Евратом за изследвания и обучение. Програмата на Евратом, по която се финансират научни изследвания и обучение в областта на ядрената сигурност, безопасност и радиационна защита, ще има по-засилен акцент върху неенергийни приложения като здравеопазване и медицинско оборудване; по нея също така ще се подпомага мобилността на научните работници в областта на ядрените изследвания по програмата „Мария Склодовска-Кюри“.

Следващи стъпки

Бързото постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС и неговите секторни предложения е много важно, за да се гарантира възможно най-бързото постигане на резултати по места. Евентуални закъснения ще принудят най-способните специалисти да потърсят реализация на други места. Това би довело до загуба на хиляди работни места за научни работници и до вреда на конкурентоспособността в Европа. Различни области ще забавят развитието си — от основополагащи научни изследвания до иновации, създаващи пазари, възлови постижения например в областта на здравеопазването, климата, екологично чистия транспорт и устойчивото селско стопанство; ще се забави намирането на решения за лечение на ракови заболявания, за емисиите на парникови газове, интелигентни автомобили и здравословно хранене.

Постигането на споразумение през 2019 г. относно следващия дългосрочен бюджет ще осигури плавен преход между настоящия (2014—2 020 г.) и новия дългосрочен бюджет, а също така ще гарантира предвидимост и непрекъснатост на финансирането, което е от полза за всички.

Контекст

Предложението за „Хоризонт Европа“ надгражда успеха на текущата програма „Хоризонт 2020“. От междинната оценка на „Хоризонт 2020“ стана ясно, че програмата вече допринася за създаването на работни места и растеж, за разрешаването на най-големите ни обществени предизвикателства и за подобряването на живота на хората. Тя показва, че програмата има нееднозначна допълнителна стойност за Европа, като безспорно предлага повече предимства в сравнение с подкрепата на национално или регионално равнище. От месец май 2018 г. досега по нея са подпомогнати над 18 000 проекта с отпуснати над 31 милиарда евро.

Днешното предложение допълва също така приноса на Комисията към заседанието на лидерите на ЕС на 16 май в София „Обно