Парламентът настоява за нова стратегия за хората с увреждания след 2020 г., която да спомага за защитата на техните права и за интеграцията им в обществото.

По време на пленарната сесия през юни депутатите ще гласуват своите препоръки относно нова стратегия за хората с увреждания след изтичане на настоящата, която обхваща периода 2010 – 2020 г.

Парламентът иска ЕС да заеме водеща роля в утвърждаването на правата на хората с увреждания и затова призовава за амбициозна и всеобхватна стретегия, основана на стремежа към пълно приобщаване.

Резолюцията се обявява за:

  • тясно сътрудничество с хората с увреждания и техните организации при разработването на новата стратегия;
  • включването на въпроса за хората с увреждания във всички политики на ЕС;
  • ясни и измерими цели и редовно наблюдение;
  • равноправен достъп до здравеопазване, заетост, обществен транспорт и настаняване;
  • осигуряване на средства за изпълнение на задълженията за достъпност на стоки и услуги;
  • изпълнение и развитие на пилотния проект за картата на ЕС за хора с увреждания, която позволява взаимното признаване на увреждания в някои страни в ЕС;

• обща дефиниция за ЕС на термина “увреждания”.

Хората с увреждания в Европа
  • По оценки има около 100 милиона души с увреждания в ЕС
  • Коефициентът на заетост на хората с увреждания на възраст между 20 и 64 г. е 50,6%, а на хората без увреждания – 74,8% (данни за 2017 г.)
  • 28,7% от хората с увреждания в ЕС са заплашени от бедност или социална изолация спрямо 19,2% от общото население (данни за 2018 г.)
  • Около 800 000 души с увреждания в ЕС нямат възможност да гласуват.на ЕС досега

Мерките

Стратегията на ЕС за хората с увреждания бе разработена, за да се улесни прилагането в Европа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Конвенцията е международен договор, който налага минимални стандарти за защита на правата на тази група хора. ЕС и всички страни членки са ратифицирали конвенцията и са поели задължение да я прилагат на практика.

Сред конкретните инициативи е Директивата за достъпност на стоки и услуги, която налага задължение за по-голяма достъпност на продукти като смартфони, банкомати и електронни четци.

Директивата за достъпа до Мрежата пък задължава институциите от публичния сектор като болници, съдилища и университети да улеснят достъпа на хора с увреждания до данни и услуги онлайн.

Програмата за студентски стажове “Еразъм +” също насърчава участието на хора с увреждания.

Следващи стъпки

Европейската комисия планира да представи предложение за новата стратегия за хората с увреждания през 2021 г.

Научете повече за политиката на ЕС за по-социална Европа.