Парламентът настоява за нова стратегия за хората с увреждания след 2020 г., която да спомага за защитата на техните права и за интеграцията им в обществото.

По време на пленарната сесия през юни депутатите ще гласуват своите препоръки относно нова стратегия за хората с увреждания след изтичане на настоящата, която обхваща периода 2010 – 2020 г.

Парламентът иска ЕС да заеме водеща роля в утвърждаването на правата на хората с увреждания и затова призовава за амбициозна и всеобхватна стретегия, основана на стремежа към пълно приобщаване.

Резолюцията се обявява за:

  • тясно сътрудничество с хората с увреждания и техните организации при разработването на новата стратегия;
  • включването на въпроса за хората с увреждания във всички политики на ЕС;
  • ясни и измерими цели и редовно наблюдение;
  • равноправен достъп до здравеопазване, заетост, обществен транспорт и настаняване;
  • осигуряване на средства за изпълнение на задълженията за достъпност на стоки и услуги;
  • изпълнение и развитие на пилотния проект за картата на ЕС за хора с увреждания, която позволява взаимното признаване на увреждания в някои страни в ЕС;

• обща дефиниция за ЕС на термина “увреждания”.

Хората с увреждания в Европа
  • По оценки има около 100 милиона души с увреждания в ЕС
  • Коефициентът на заетост на хората с ув