Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Европейската комисия засилва действията си за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование

Европейската комисия засилва действията си за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование

2021-09-02T14:12:54+03:00август 10, 2021|Categories: Без категория|

Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно смесеното обучение в подкрепа на висококачественото и приобщаващо начално и средно образование. Терминът „смесено обучение“ във формалното образование и обучение се използва, когато училище, преподавател или учащ възприемат повече от един подход в учебния процес. Това може да означава смесване на училищна среда и други физически среди далеч от училищната сграда (предприятия, центрове за обучение, дистанционно обучение, обучение на открито, културни обекти и т.н.) или смесване на различни инструменти за обучение, които могат да бъдат цифрови и нецифрови. Комисията предлага по-краткосрочни мерки за справяне с най-неотложните пропуски, които се засилиха вследствие на пандемията от COVID-19, както и перспектива за смесване на учебни среди и инструменти в началното и средното образование и обучение, която може да спомогне за изграждането на по-устойчиви системи за образование и обучение.

Смесеното обучение може да допринесе за по-приобщаващо образование, особено заради своята гъвкавост. Чрез него може в по-голяма степен да се предоставя обучение в селските и отдалечените райони, както и за тези, които са част от пътуващи общности, настанени са в болници и центрове за грижи или се занимават с тренировки на високо равнище. Всички среди и инструменти следва да бъдат еднакво достъпни за малцинствените групи, децата с увреждания или в социално-икономическо неравностойно положение и да не водят до дискриминация или сегрегация

Предложението на Комисията за тази препоръка на Съвета включва това, че държавите членки следва:

  • Да предоставят допълнителни възможности и целенасочена подкрепа на учащите, изправени пред трудности в ученето, със специални образователни потребности, от групи в неравностойно положение или които са неблагоприятно засегнати по друг начин от нарушаването на учебния процес. Това например може да включва увеличена индивидуализирана подкрепа, системи за наставничество, допълнително време за учене през учебната година и/или ваканциите, достъп до допълнителни учебни среди, като например обществени библиотеки и обществени пространства, както и до извънкласни услуги с педагогическа подкрепа. В този контекст Комисията препоръчва да се мобилизира или назначи допълнителен персонал с цел осигуряване на повече време за индивидуална подкрепа в училище и в извънкласни дейности;
  • Да определят физическото и психичното благополучие на учащите, техните семейства, учителите и обучителите като приоритет. Това може да съдържа разработване на насоки за психичното здраве и на политики за благосъстоянието на учениците и учителите и за борба с тормоза и включването им в училищните цели.
  • Да стимулират придобиването на цифрови компетентности от страна на учащите, техните семейства, учителите и обучителите и да насърчават инвестициите в налични устройства и изграждане на свързаност на равнището на училищата и общностите.
  • Да подкрепят ефективни партньорства за инфраструктура и ресурси между различните доставчици на образование, включително от бизнеса, изкуствата, културното наследство, спорта, природата, висшето образование и научноизследователските институти, сектора за образователни ресурси (включително технологии, издателска дейност и друго оборудване за учебната програма) и научните изследвания в областта на образованието.
  • Да използват пълноценно средствата и експертния опит на ЕС за реформи и инвестиции в инфраструктура, инструменти и педагогика, за да увеличат устойчивостта и подготвеността на училищата за бъдещето, по-специално програмата „Еразъм+“Механизма за възстановяване и устойчивостЕвропейския социален фонд плюсЕвропейския фонд за регионално развитиепрограмата „Цифрова Европа“„Хоризонт Европа“ и инструмента за техническа подкрепа.

Комисията е готова да подпомогне изпълнението на препоръката, като улесни взаимното учене и обмена между държавите членки и всички съответни заинтересовани страни във форумите за диалог, създадени в контекста на европейското пространство за образование и плана за действие в областта на цифровото образование, на своите онлайн платформи и в своите онлайн общности за образование и обучение: Портала за училищно образование и eTwinning.

В редовните доклади за напредъка по европейското пространство за образование и плана за действие в областта на цифровото образование за 2021—2027 г. ще бъде включен акцент върху разработването на подход за смесено обучение в началното и средното образование.

Комисията приканва държавите членки да приемат бързо днешното предложение за препоръка на Съвета.

За повече информация

Предложение за препоръка на Съвета относно смесеното обучение за висококачествено и приобщаващо начално и средно образование.

Европейско пространство за образование

План за действие в областта на цифровото образование за 2021—2027 г.

Споделете новината. Изберете желаната платформа: