Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/Европейската комисия стартира нова програма за потребителите

Европейската комисия стартира нова програма за потребителите

2020-11-28T19:30:59+02:00ноември 13, 2020|Categories: Без категория|

Европейската комисия стартира новата програма за потребителите, която ще даде възможност на европейските потребители да играят активна роля в екологичния и цифровия преход. Програмата очертава и начините за повишаване на защитата и издръжливостта на потребителите по време на и след пандемията от COVID-19, която доведе до значителни предизвикателства, засягащи ежедневието на потребителите. По-конкретно, в програмата се предлагат приоритети и ключови действия на европейско и национално равнище, които да бъдат изпълнени през следващите 5 години заедно с държавите членки. Те включват, наред с другото, ново законодателно предложение, насочено към предоставянето на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта, адаптиране на съществуващото законодателство към цифровата трансформация, както и план за действие с Китай относно безопасността на продуктите.

Правата на потребителите по време на кризата с COVID-19

Независимо дали става въпрос за онлайн измами или за отменени пътувания, пандемията от COVID-19 засегна много области от живота на потребителите. Комисията ще продължи усилията за справяне с измамите на потребителите в сътрудничество с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите и в диалог с платформите и всички заинтересовани страни. Освен това Комисията ще продължи да гарантира защитата на правата на пътниците и туристите в ЕС в случай на отменено пътуване. Комисията ще анализира дългосрочното въздействие на COVID-19 върху моделите на потребление на европейците като основа за бъдещите инициативи на политиката.

Овластяване на потребителите и осигуряване на по-добра защита

Новата програма за потребителите представя визия за политиката на ЕС за защита на потребителите в периода 2020 — 2025 г., съсредоточена върху пет ключови приоритетни области:

  1. Екологичен преход — Комисията има за цел да гарантира, че потребителите имат достъп до устойчиви продукти на пазара на ЕС и че разполагат с по-добра информация, за да могат да направят информиран избор. През следващата година Комисията ще представи предложение за осигуряване на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта на продуктите и за борба с определени практики, като заблуждаващи твърдения за екологосъобразност или преждевременно излизане от употреба на продуктите. Комисията също така ще насърчава ремонтирането и по-устойчивите и кръговите продукти. Екологичният преход не може да се осъществи без предприятията — Комисията е решена да работи с икономическите оператори за насърчаване на техните ангажименти за действия в подкрепа на устойчиво потребление, надхвърлящи законовите изисквания.
  2. Цифрова трансформация – Цифровата трансформация променя радикално живота на потребителите, като им предлага нови възможности, но и ги изправя пред предизвикателства. Комисията има за цел да се справи с онлайн търговски практики, които не зачитат правото на потребителите да направят информиран избор, злоупотребяват с техните поведенчески нагласи или изкривяват процесите на вземане на решения, като например използването на „тъмни“ модели и скрита реклама. Освен това интересите на потребителите трябва да бъдат надлежно взети предвид при определянето на правилата, уреждащи цифровата икономика и изискванията за изкуствения интелект (ИИ). Комисията също така ще преразгледа директивата относно безопасността на продуктите, за да адаптира съществуващите правила към текущата цифровизация и увеличаването на броя на свързаните с интернет продукти. Тъй като е необходимо да се засили защитата на потребителите по отношение на цифровизацията на финансовите услуги за непрофесионални клиенти, ще бъдат преразгледани директивите за потребителските кредити и за дистанционната търговия на финансови услуги.
  3. Ефективно прилагане на правата на потребителите — Въпреки че прилагането на правата на потребителите е отговорност на държавите членки, Комисията има координираща и подкрепяща роля. Комисията ще подпомага държавите членки в навременното въвеждане и прилагане на законодателството за защита на потребителите, включително чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите. Комисията също така ще подкрепя националните органи, например чрез въвеждането на набор от иновативни електронни инструменти за укрепване на капацитета на националните органи за справяне с незаконни онлайн търговски практики и установяване на опасни продукти.
  4. Специфични нужди на определени групи потребители — някои групи потребители в определени ситуации може да бъдат особено уязвими и да се нуждаят от специфични гаранции, например децата, възрастните хора или хората с увреждания. Комисията ще разгледа изискванията във връзка със стандартите за продуктите за деца. Що се отнася до финансово уязвимите лица, чието положение е влошено от кризата с COVID-19, Комисията ще увеличи финансирането за подобряване на дълговото консултиране в държавите членки. Комисията също така ще подкрепя инициативи за предоставяне на консултации на местно равнище относно достъпа до информация онлайн и офлайн.
  5. Международно сътрудничество — в един глобализиран свят, в който онлайн покупките надхвърлят границите на отделните държави, сътрудничеството с международните партньори е от решаващо значение. През 2021 г. Комисията ще разработи план за действие с Китай за повишаване на безопасността на продуктите, продавани онлайн. През 2021 г. Комисията ще започне разработването и на регулаторна подкрепа, техническа помощ и изграждане на капацитет за регионите партньори на ЕС, включително в Африка.

Следващи стъпки

Комисията ще представи обявените в програмата инициативи и очаква широкообхватен диалог с всички заинтересовани страни относно приоритетите и действията, а също и относно методите на сътрудничество, така че заедно да повишим защитата на потребителите през идните години.

Контекст

ЕС разполага със стабилна уредба за защита на потребителите, разработена в продължение на много години и наскоро усъвършенствана чрез няколко законодателни инициативи, от които потребителите в ЕС ще имат полза през идните години, включително новия търговски механизъм за потребителите от 2018 г.

Новата програма за потребителите се основава на програмата за потребителите от 2012 г. и е резултат от интензивна подготовка и дискусии със заинтересованите страни. През юни 2020 г. Комисията започна открита обществена консултация в целия ЕС относно новата европейска политика за защита на потребителите за следващия период. В рамките на обществената консултация беше събрана ценна информация, която допринесе за изготвянето на новата програма за потребителите и показа обща подкрепа за нейните основни приоритети, включително необходимостта да се реагира на пандемията от COVID-19. Програмата допълва други инициативи на Комисията, като Зеления пакт и плана за действие за кръгова икономика, и също така ще гарантира, че при изпълнението на многогодишната финансова рамка ще бъдат взети предвид приоритетите на потребителите.

За повече информация

Нова програма за потребителите: повишаване на издръжливостта на потребителите за постигане на устойчиво възстановяване

Нова програма за потребителите — информационен документ

Стратегия за потребителите

Споделете новината. Изберете желаната платформа: