Европейската комисия пусна в действие платформата „Готови за бъдещето“ — експертна група на високо равнище, която ще помага на Комисията да опрости съществуващото законодателство на ЕС и да намали административната тежест за гражданите и предприятията. Тя също така ще допринесе да се осигури законодателство на ЕС, което продължава да бъде ориентирано към бъдещето, предвид на необходимостта от справяне с нови предизвикателства, като например цифровизацията.

Платформата „Готови за бъдещето“, състояща се от правителствена група и група на заинтересованите страни, обединява представители на държавите членки на национално, регионално и местно равнище, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и групи от заинтересовани страни с практически опит в различни области на политиката.

След като започне да функционира, широката общественост и заинтересованите страни ще могат да допринасят за работата на платформата по опростяване и намаляване на тежестта. Освен това гражданите и заинтересованите страни могат също така да споделят вижданията си относно съществуващото законодателство, както и да правят предложенията за нови политики на ЕС чрез портала „Споделете мнението си“.

Комисията публикува също така покана за представяне на кандидатури за подбор на експерти за групата на заинтересованите страни на платформата „Готови за бъдещето“. Нейните членове, подбрани чрез тази покана, следва да имат експертен опит на високо равнище при прилагането на правото на ЕС и да могат да представляват общите интереси на различни организации на заинтересованите страни в своята област.

Кандидатури могат да се подават до 19 юни 2020 г.

 Тук можете да намерите необходимите документи.

Уебсайт, посветен на по-доброто регулиране

Уебпортал „Споделете мнението си“. Абонирайте се за известията по електронната поща относно новите обществени консултации!

Уебсайт на платформата „Готови за бъдещето“