В работната програма за 2020 г. се определят действията, които Европейската комисия ще предприеме, за да превърне политическите насоки на председателя Фон дер Лайен в реални ползи за европейските граждани, предприятия и общество. Движещата сила зад тази първа работна програма е стремежът успешно да се използват възможностите, които ще открият двата взаимосвързани прехода — екологичният и цифровият.

През 2020 г. Европейската комисия ще започне да превръща шестте основни амбициозни цели на председателя Фон дер Лайен в конкретни инициативи, които след това ще бъдат договорени и изпълнени в сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и други партньори.

В приложение 1 към работната програма се съдържа пълен списък на 43-те нови цели на политиката в рамките на шестте основни амбициозни цели.

При подготовката на работната програма Комисията разгледа всички предложения, за които понастоящем се очаква решение от страна на Европейския парламент и Съвета, и предлага да оттегли и отмени 34 от тях. В приложение 4 към работната програма се съдържа пълен списък на предложенията за оттегляне.

В приложение 2 към работната програма се съдържа пълен списък на предложенията за законодателно опростяване.

Изпълнение на съвместната програма

Преди да представи работната си програма, при изработването ѝ Комисията си сътрудничи тясно с Европейския парламент, държавите членки и консултативните комитети. Продължавайки работата в този екипен дух, Комисията, Европейският парламент и Съветът ще започнат обсъждания, за да изготвят списък от съвместни приоритети, по които съзаконодателите се споразумяват да предприемат бързи действия.

За повече информация

Информационни документи относно Работната програма на Комисията

Политически насоки на председателя Фон дер Лайен

Предишни работни програми и основни документи на Комисията

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на програмата REFIT