Европейската комисия представи днес план за действие, за да помогне на европейската социална икономика да просперира, като използва своя икономически потенциал и потенциал за създаване на работни места, приноса си към справедливо и приобщаващо възстановяване, както и към екологичния и цифровия преход.

Организациите на социалната икономика са субекти, които поставят на първо място социалните и екологичните цели, като реинвестират по-голямата част от печалбата си обратно в организацията. Днешният план за действие в областта на социалната икономика проправя пътя на организациите на социалната икономика към просперитет и растеж.

Комисията предлага да се предприемат действия в три области:

Създаване на подходящи условия за просперитет на социалната икономика
Откриване на възможности за създаване и разрастване на организациите на социалната икономика
Гаранции за признаването на социалната икономика и нейния потенциал