Европейската комисия представя Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), които да бъдат постигнати през следващите 5 години.

Предвидените в програмата 12 действия са насочени към придобиването на умения за работни места чрез работа в сътрудничество с държавите членки, предприятията и социалните партньори. Целта е да действат заедно за осъществяване на промяна чрез предоставяне на възможност на хората да се учат през целия живот и чрез използване на бюджета на ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции в уменията на хората.

Цели се да се гарантира, че правото на обучение и учене през целия живот, залегнало в Европейския стълб на социалните права, се превръща в реалност в цяла Европа — като се започне от градовете и се стигне до отдалечените и селските райони, и че всички могат да се възползват от това. Комисията поставя уменията на централно място в дневния ред на политиката на ЕС, като насочва инвестициите към хората и техните умения, за да може след пандемията от коронавирус да бъде постигнато устойчиво възстановяване. Предприятията се нуждаят от работници с необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия преход, а хората трябва да са в състояние да получат необходимото образование и обучение, за да просперират в живота.

След кризата много европейци ще трябва да усвоят нови умения или да усъвършенстват притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения пазар на труда. Програмата за умения цели уменията в ЕС да станат по-подходящи за засилване на устойчивата конкурентоспособност, гарантиране на социална справедливост и изграждане на издръжливост. Това ще бъде постигнато чрез 12 „действия“.

 1. Пакт за умения
 2. Укрепване на аналитичните данни за уменията
 3. Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално равнище за повишаване на квалификацията
 4. Предложение за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
 5. Разгръщане на инициативата за Европейските университети и повишаване на уменията на учените
 6. Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход
 7. Увеличаване на броя на завършилите висше образование в сферата на НТИМ и насърчаване на предприемаческите и общоприложимите умения
 8. Житейски умения
 9. Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение
 10. Европейски подход към микроквалификациите
 11. Нова платформа „Европас“
 12. Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на инвестиции от държавите членки и на частни инвестиции в умения

Повече подробности за всяко от 12-те водещи действия можете да намерите в придружаващия документ с въпроси и отговори.

Днешното стартиране на новата платформа „Европас“ бележи първото изпълнено действие от Програмата за умения. Платформата вече предлага насоки за съставянето на автобиография, подходящи предложения за работни места и обучения и информация за тенденциите в сферата на уменията и е налична на 29 езика.

Научете още по темата

Посетете новата платформа „Европас“

Споделете мнението си: страница за обществена консултация относно социална Европа