На Цифровата асамблея в София Европейската комисия стартира програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани. С нея се цели да се подкрепи преходът на региона към цифрова икономика и да се направят достъпни за всички негови граждани ползите от цифровия преход — например ускорен икономически растеж, повече работни места и по-добри услуги.

Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани

Комисията и министрите от шест партньори от Западните Балкани — Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бившата Югославска република Македония и Сърбия — се ангажират да:

  • Инвестират в широколентовата свързаност: Добрата цифрова инфраструктура е особено важна за разгръщането на широколентовия достъп в Западните Балкани. По линия на Рамката за инвестиции в Западните Балкани (WBIF) ще бъдат отпуснати 30 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, предназначени за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп в региона, за да се мобилизират стратегическите инвестиции и да се насърчи социално-икономическият растеж.За Албания вече беше одобрен пакет за техническа помощ по линия на WBIF като един от първите инвестиционни пакети.
  • Увеличават нивото на киберсигурността, доверието и цифр