Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Съдът на Европейския съюз наскоро отново потвърди, че принципите на правовата държава са от съществено значение за функционирането на ЕС.. Тяхното значение се признава и от преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС. Въпреки това върховенството на закона бе подложено на нападки от различен характер през последните пет години. Европейската комисия оказа твърда съпротива на тези нападки с инструментите, с които разполага, и ще продължи да го прави в същия дух. Днес решихме да увеличим още инструментариума си, с който да популяризираме, защитаваме и прилагаме върховенството на закона.“

Комисията представя конкретни инициативи, групирани около 3 стълба: насърчаване на култура на върховенството на закона; предотвратяване на проблеми, свързани с върховенството на закона; и ефективно реагиране при нарушения на върховенството на закона. Като пазител на Договорите Европейската комисия има уникална роля. Въпреки това обаче всички институции на Съюза и държавите членки са отговорни за гарантирането на зачитането на принципите на правовата държава като фундаментална ценност на нашия Съюз. Освен това, ефективната реакция изисква и подкрепата на гражданското общество. Комисията също така призова всички да действат.

За да насърчи обща култура в областта на върховенството на закона в Европа, Комисията ще предприеме действия във връзка с идеята за целева ежегодна проява за диалог с гражданското общество. Тя ще използва в пълна степен възможностите за финансиране, за да даде възможност на заинтересованите страни, включително на гражданското общество, да промотират принципите на правовата държава, и ще създаде специална комуникационна стратегия относно върховенството на закона. Комисията ще засили сътрудничеството си със Съвета