Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Съдът на Европейския съюз наскоро отново потвърди, че принципите на правовата държава са от съществено значение за функционирането на ЕС.. Тяхното значение се признава и от преобладаващото мнозинство от гражданите на ЕС. Въпреки това върховенството на закона бе подложено на нападки от различен характер през последните пет години. Европейската комисия оказа твърда съпротива на тези нападки с инструментите, с които разполага, и ще продължи да го прави в същия дух. Днес решихме да увеличим още инструментариума си, с който да популяризираме, защитаваме и прилагаме върховенството на закона.“

Комисията представя конкретни инициативи, групирани около 3 стълба: насърчаване на култура на върховенството на закона; предотвратяване на проблеми, свързани с върховенството на закона; и ефективно реагиране при нарушения на върховенството на закона. Като пазител на Договорите Европейската комисия има уникална роля. Въпреки това обаче всички институции на Съюза и държавите членки са отговорни за гарантирането на зачитането на принципите на правовата държава като фундаментална ценност на нашия Съюз. Освен това, ефективната реакция изисква и подкрепата на гражданското общество. Комисията също така призова всички да действат.

За да насърчи обща култура в областта на върховенството на закона в Европа, Комисията ще предприеме действия във връзка с идеята за целева ежегодна проява за диалог с гражданското общество. Тя ще използва в пълна степен възможностите за финансиране, за да даде възможност на заинтересованите страни, включително на гражданското общество, да промотират принципите на правовата държава, и ще създаде специална комуникационна стратегия относно върховенството на закона. Комисията ще засили сътрудничеството си със Съвета на Европа и други международни организации, както и със съдебните мрежи и националните парламенти. Комисията призовава Европейския парламент, Съвета и държавите членки да участват пълноценно в този процес.

За да предотврати появяването на проблеми, свързани с върховенството на закона, Комисията реши да създаде цикъл за преглед на принципите на правовата държава, включващ годишен доклад за върховенството на закона, който обхваща всички държави членки на ЕС. Тази допълнителна система ще спомогне за ранно откриване на възникващи проблеми в областта на върховенството на закона, където и да се появят. Комисията ще задълбочи своя мониторинг по събитията, засягащи върховенството на закона и приканва всички държави членки да участват във взаимния обмен на информация и диалог, включително чрез мрежа от национални звена за контакт. Годишният доклад следва да бъде съпроводен от целенасочени последващи действия на Парламента и на Съвета. Също така, Комисията ще доразвие информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и ще засили диалога с другите институции на ЕС, държавите членки, европейските политически партии и заинтересовани страни.

За ефективна обща реакция при нарушения на върховенството на закона Комисията ще продължи да използва в пълна степен своите правомощия за правоприлагане, ако мерките за ранно откриване и предотвратяване не са ефективни. Комисията ще предприеме стратегически подход към производствата за установяване на нарушение, като завежда дела пред Съда на Европейския съюз, когато е необходимо. С оглед на чувствителността на тези случаи, Комисията ще поиска временни мерки и гледане на делата по бързо производство, когато това е необходимо. Комисията също така конструктивно ще подкрепя държавите членки за намаляване на напрежението и разрешаване на проблемите, свързани с върховенството на закона, за трайно възстановяване на стабилността. В допълнение Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да обмислят колективен подход към управлението на случаи по член 7 от ДЕС с ясни процедурни правила.

Върховенство на закона: споделена ценност за всички европейци

Резултатите от разпространено проучване на общественото мнение на Евробарометър показват, че гражданите отдават голямо значение на зачитането на принципите на правовата държава:

– над 8 от 10 граждани заявяват, че ефективната съдебна защита от независими съдилища, равенството пред закона и задълбоченото разследване и наказателно преследване на корупцията са важни за тях.

– над 8 от 10 граждани заявяват, че върховенството на закона трябва да се зачита във всички други държави членки.

– над 80 % от гражданите на ЕС се изказват в подкрепа на подобрения по отношение на ключови принципи на правовата държава.

– мнозинството от гражданите (56 %) не се чувстват достатъчно информирани за състоянието на принципите на правовата държава.

Проучването на Евробарометър показва силна подкрепа за ролята на медиите и гражданското общество в търсенето на отчетност на властимащите, като над 8 от 10 души считат, че е важно медиите и гражданското общество да могат да функционират свободно и критикуват правителството без риск от сплашване.