Комисията публикува докладите по държави, в които се анализират основните социално-икономически предизвикателства, пред които е изправена всяка държава членка.

Анализът в докладите по държави отразява Годишната стратегия за устойчив растеж, представена през декември 2019 г., в която се поставя акцент върху конкурентоспособната устойчивост с цел изграждане на икономика в интерес на хората и на планетата. За всяка държава членка е направена също така оценка на изпълнението на Европейския стълб на социалните права и на резултатите във връзка с придружаващите го социални показатели. Докладите за отделните държави са съсредоточени върху четири измерения: устойчивост на околната среда, повишаване на производителността, справедливост и макроикономическа стабилност.

За първи път в тях се прави оценка на напредъка на държавите членки по отношение на целите на ООН за устойчиво развитие. Прави се също така анализ на предизвикателствата и възможностите за всяка държава, свързани с прехода в областта на климата и енергетиката. Освен това в тях се набелязват приоритети за подкрепа по линия на Фонда за справедлив преход.

Основни констатации в докладите по държави

–      Равнището на безработицата продължава да се различава значително в отделните държави членки, а бедността и социалното изключване — да намаляват на фона на добрите условия на пазара на труда.

–      Растежът на производителността продължава да представлява предизвикателство, още повече предвид демографските промени.

–      Държавите членки продължават да имат много разнородни позиции по отношение на дълга и предизвикателствата, свързани с устойчивостта.

В докладите по държави се посочва, че приетите през 2019 г. препоръки са изпълнени в голяма степен в областта на финансовите услуги и активните политики по отношение на пазара на труда. Изпълнението на реформите е все така слабо в области като конкуренцията в сектора на услугите и осигуряването на дългосрочна устойчивост на публичните финанси.

Добри новини от Европейския семестър
По отношение на Процедурата при макроикономически дисбаланси за установяване, предотвратяване и коригиране на потенциално вредни макроикономически дисбаланси, за България е посочено, че вече не са налице дисбаланси. 

Това се дължи на:
📈 По-голяма стабилност на финансовата система
📈 По-ефективен и сигурен банков надзор
📈 Намаляване на съотношението на корпоративния дълг към БВП
Още на http://bit.ly/2HZrwKC