Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/#EUDemocracy План за действие за европейската демокрация

#EUDemocracy План за действие за европейската демокрация

2021-01-12T21:43:16+02:00декември 9, 2020|Categories: Без категория|

Европейците имат право на информиран избор, 🗳 честни избори, 📺 свободни медии и защита срещу 🤥 дезинформацията. Планът за действие за европейската демокрация включва законодателни и незаконодателни инициативи, които ЕК ще предприеме в рамките на този мандат, за да защити тези права.

По-конкретно Комисията ще предложи правни действия във връзка с политическата реклама, които ще бъдат насочени към спонсорите на платено съдържание и каналите за производство и разпространение, включително онлайн платформи, рекламодатели и политически консултанти с цел изясняване на съответните им отговорности. Комисията също така ще препоръча мерки за справяне с проблема, свързан с безопасността на журналистите, и ще представи инициатива за тяхната защита от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО). Накрая, Комисията ще насочи усилията си за преразглеждане на действащия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, като засили изискванията за онлайн платформите и въведе строг мониторинг и надзор.

С развитието на цифровата революция гражданите трябва да могат да избират, така че мнението им да бъде изразявано свободно, фактите да бъдат разграничавани от фикцията, а свободните медии и гражданското общество да могат да участват в открит дебат без злонамерена намеса. Предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, не са ограничени до границите му, и затова всички негови действия ще имат отражение извън него.

В плана за действие за европейската демокрация се посочват мерки, ориентирани около три основни стълба:

  1. Насърчаване на свободни и честни избори

Комисията ще предложи законодателство относно прозрачността на спонсорираното политическо съдържание („политическа реклама“). Комисията също така ще преразгледа правилата за финансиране на европейските политически партии. Посредством Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите Комисията ще подсили сътрудничеството между държавите членки и ще лансира нов оперативен механизъм, с който ще се подпомогне постигането на ефикасен и навременен обмен относно въпроси, свързани с почтеността на изборите като киберсигурността на изборите.

Комисията ще организира проява на високо равнище, на която ще се срещнат различни органи, за да преодолеят предизвикателствата, свързани с изборните процеси, както и за да се даде възможност на гражданите да участват като гласоподаватели и кандидати в демократичния процес. Солидната демокрация зависи от ангажираността на гражданите и активното гражданско общество, не само по време на избори. За тази цел планът за действие насърчава използването на структурните фондове на ЕС и наличното финансиране по линия на новата програма „Творческа Европа“, а също така подчертава значението на активното участие сред младите хора, което е основен елемент от стратегията на ЕС за младежта. ЕС също така ще укрепи капацитета на мисиите на ЕС за наблюдение на избори в трети държави.

  1. Укрепване на медийната свобода и плурализъм

През последните години безопасността на журналистите продължи да се влошава — в няколко държави членки нарасна броят на физическите и онлайн заплахи и нападения върху журналисти. Ето защо през 2021 г. Комисията ще предложи препоръка относно безопасността на журналистите, като ще обърне специално внимание на заплахите срещу жени журналисти, както и инициатива за ограничаване на злоупотребата със съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО). Комисията също така ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки чрез структуриран диалог и ще осигури устойчиво финансиране за проекти за правна и практическа помощ за журналисти в ЕС и на други места. Накрая, Комисията ще предложи и допълнителни мерки в подкрепа на медийния плурализъм и за повишаване на прозрачността във връзка със собствеността върху медиите и държавната реклама, наред с другото, чрез Обзор на собствеността върху медиите.

Планът за действие за европейската демокрация върви ръка за ръка с плана за действие в областта на медиите и аудио-визуалния сектор, чиято цел е да се подпомогне сектора, за да се възстанови и да се възползва максимално от цифровата трансформация.

  1. Борба с дезинформацията

Планът за действие предлага да се подобри съществуващия инструментариум на ЕС за противодействие на чуждата намеса, включително нови инструменти, които позволяват налагането на финансови санкции на извършителите. Комисията ще насочи усилията си към преобразуване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията в рамка за съвместно регулиране на задълженията и отговорността на онлайн платформите в съответствие с предстоящия законодателен акт за цифровите услуги. За тази цел през пролетта на 2021 г. Комисията ще издаде насоки за подобряване на Кодекса за поведение и ще изготви по-стабилна рамка за мониторинг на неговото прилагането. Комисията и върховният представител ще предприемат също така мерки за укрепване на устойчивостта на нашите общества и за насърчаване на международните партньорства.

Следващи стъпки

Комисията ще изпълни плана за действие за европейската демокрация постепенно до 2023 г., което е година преди изборите за Европейски парламент. След това тя ще оцени също така постигнатия напредък и това дали ще са необходими по-нататъшни стъпки.

Комисията ще продължи да работи с Европейския парламент и Съвета, както и с широкия кръг от национални участници, публични и частни и неправителствени органи, които са от основно значение за укрепването на устойчивостта на нашите демокрации.

Контекст

Настоящият план за действие за европейската демокрация заедно с новия европейски механизъм за върховенството на закона, новата стратегия за укрепване на прилагането на Хартата на основните права, плана за действие в областта на медиите и аудио-визуалния сектор, както и пакета от мерки, предприети за насърчаване и защита на равенството в целия ЕС, ще бъдат основен двигател, за да се даде нов тласък на европейската демокрация с цел преодоляване на предизвикателствата на цифровата ера. Ангажиментът към демокрацията е залегнал също във външната дейност на ЕС и е основен стълб на неговата работа с присъединяващите се и съседните държави.

Планът за действие за европейската демокрация е една от основните инициативи на работната програма на Комисията за 2020 г., обявена в политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен.

За повече информация:

План за действие за европейската демокрация – уебсайт

План за действие за европейската демокрация – информационен документ

Споделете новината. Изберете желаната платформа: