#EUDemocracy План за действие за европейската демокрация

2021-01-12T21:43:16+02:00декември 9, 2020|Categories: Без категория|

Европейците имат право на информиран избор, 🗳 честни избори, 📺 свободни медии и защита срещу 🤥 дезинформацията. Планът за действие за европейската демокрация включва законодателни и незаконодателни инициативи, които ЕК ще предприеме в рамките на този мандат, за да защити тези права.

По-конкретно Комисията ще предложи правни действия във връзка с политическата реклама, които ще бъдат насочени към спонсорите на платено съдържание и каналите за производство и разпространение, включително онлайн платформи, рекламодатели и политически консултанти с цел изясняване на съответните им отговорности. Комисията също така ще препоръча мерки за справяне с проблема, свързан с безопасността на журналистите, и ще представи инициатива за тяхната защита от стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността (ССПНСУО). Накрая, Комисията ще насочи усилията си за преразглеждане на действащия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, като засили изискванията за онлайн платформите и въведе строг мониторинг и надзор.

С развитието на цифровата революция гражданите трябва да могат да избират, така че мнението им да бъде изразявано свободно, фактите да бъдат разграничавани от фикцията, а свободните медии и гражданското общество да могат да участват в открит дебат без злонамерена намеса. Предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, не са ограничени до границите му, и затова всички негови действия ще имат отражение извън него.

В плана за действие за европейската демокрация се посочват мерки, ориентирани около три основни стълба:

  1. Насърчаване на свободни и честни избори

Комисията ще предложи законодателство относно прозрачността на спонсорираното политическо съдържание („политическа реклама“). Комисията също така ще преразгледа правилата за финансиране на европейските политически партии. Посредством Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите Комисията ще подсили сътру