Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

През първата година от функционирането си Модернизационният фонд предостави 898,43 млн. евро на осем държави бенефициери в ЕС, за да подпомогне модернизирането на техните енергийни системи, да намали емисиите на парникови газове в енергетиката, промишлеността, транспорта и селското стопанство и да ги подкрепи в постигането на техните цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. Този фонд има за цел да подкрепи десет държави от ЕС с по-ниски доходи в прехода [...]