Вече седем поредни години европейската икономика се намира в растеж и се очаква тя да продължи да се разраства през 2020 г. и 2021 г. Пазарите на труда остават динамични и безработицата продължава да намалява. Външната среда обаче не е толкова благоприятна и несигурността продължава да е голяма. Това засяга особено производствения сектор, който преминава също през структурни промени. В резултат на това европейската икономика изглежда се насочва към продължителен период на по-слаб растеж и слаба инфлация.

За ЕС като цяло се предвижда БВП да се увеличи с 1,4 % през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Прогнозата за 2020 г. бе занижена в сравнение с лятото.

В България, ръстът на реалния брутен вътрешен продукт се очаква да достигне 3,6% през 2019 г., а след това да се забави до 3% през 2020 г. и 2,9% през 2021 г.

Очаква се нивото на безработица да спадне от 5,2% през 2018 г. до 4,4% през 2019 г., както и тенденцията да се запази през следващите две години, достигайки 4,1% през 2020 г. и 4,0% през 2021 г. Растежът на заетостта, който се очаква за 2019 г., вероятно ще спре през 2020 г. За 2021 г. се очаква леко намаление поради свиващата се работна сила в България.

Бюджетният баланс се очаква да остане положителен през прогнозния период, а публичният  дълг да продължи да намалява.

Годишната инфлация се очаква да достигне 2,4% през 2019 г. в  резултат на въздействието на временни фактори. Поради постепенното избледняване на тези фактори и очаквания по-нататъшен спад на цените на петрола, инфлацията се очаква да спадне до 1,6% през 2020 г. и отново да нарасне до 2,1% през 2021 г.